27 Qershor, 2022

Kryqi i Kuq i RMV – Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit shpall: Konkurs për punësim

Angazhimi është pjesë e projektit “Mbështetje për Zhvillimin Gjithëpërfshirës të Shërbimeve të Kujdesit Komunitar Afatgjatë përmes Inkorporimit të Përqasjeve Pjesëmarrëse të Palëve të Ndryshme” (InCARE), mbështetur nga Komisioni Evropian.

Kryqi i Kuq është në kërkim të punonjësve, përgjegjësia kryesore e të cilëve do të jetë pilotimi i shërbimit Buton emergjent (BE) në territorin e qytetit të Shkupit, i dedikuar për 50 meshkuj të moshuar dhe gra të cilët do të përzgjidhen si përdorues të shërbimit të sapo prezantuar.

Butoni i urgjencës do të jetë një shërbim 24/7, të cilin përdoruesit e të moshuarve do të mund ta përdorin në shtëpitë e tyre, duke shtypur aparatin e alarmit, të destinuar për t’u përdorur, sa herë që gjenden në një gjendje jo të jetës- kërcënuese, por është mjaft serioze dhe ka nevojë për urgjencë, ndihmë të parë dhe mbështetje (lëndim, fraktura të gjymtyrëve, rënie aksidentale, gjakderdhje plage, lëndime djegie, urgjenca mjekësore, reaksione alergjike, etj.). Nëpërmjet pajisjeve ata do të mund të komunikojnë me operatorët nga Qendra e Kontaktit, e cila do t’u sigurojë akses të shpejtë dhe efikas në mbështetjen dhe ndihmën e duhur, nga profesionistët dhe Shpëtimtarët në Situatat Emergjente të KKRMV-së. KKRMV do të krijojë një shërbim efikas për butonin e urgjencës dhe është i frymëzuar nga përvojat austriake dhe zvicerane për funksionimin efikas të shërbimeve të kujdesit për të moshuarit.

 

Afati për aplikim: deri më 01.07.2022

 • Vendi i punës: Operator telefonik – punë në 3 ndrrime – 24/7 (njohja e gjuhës shqipe do të konsiderohet përparësi)

Detyra pune:

 • Duke ndjekur udhëzimet e Zyrtarit të Projektit
 • Aktivitetet në terren sipas nevojës
 • Puna aktuale në softuerin e destinuar për këtë shërbim
 • Ofron mbështetje për përdoruesit
 • Merr thirrjen e urgjencës dhe bën një vlerësim bazë me telefon (nëse është e mundur)
 • Krijon një detyrë në sistem për përdoruesit dhe jep vërejtje dhe udhëzime për shpëtimtarin në rast emergjence
 • Alarmon shpëtimtarët, profesionistët mjekësorë dhe institucionet e tjera mjekësore (Ambulanca), nëse është e nevojshme
 • Ofron mbështetje shtesë për shpëtimtarët në raste urgjente dhe është një pikë kontakti për të gjithë shpëtimtarët
 • Evidenton dokumentacion
 • Detyrime të tjera në përputhje me aktivitetet e projektit

 

Kualifikime:

 • Diplomë për arsimin e mesëm të përfunduar
 • Aftësi për të punuar në 3 turne;
 • Aftësi planifikimi dhe organizimi;
 • Fokusim në përmbushjen në kohë të detyrave të caktuara;
 • Përdorim i softuerit me trajnime të ofruara më parë;
 • Ndjeshmëri për të punuar me të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara
 • Angazhimi parasheh nënshkrimin e kontratës së punës deri më 11.2023.

Udhëzime për aplikim:

Më së voni deri më 01.07.2022, kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë:

– CV e detajuar në skopje.proekti@redcross.org.mk  duke treguar pozicionin e punës për të cilin aplikoni

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të ftohen për intervistë individuale brenda 5 ditëve nga mbyllja e konkursit.

< kthehu mbrapa