Kurse për ndihmë të parë

 
PARAQITJE PËR KURSIN PËR NDIHMË TË PARË
 
 
DORACAK PËR NDIHMË TË PARË
 
 
APLIKIM PËR NDIHMË TË PARË
 

 

Pyetje në lidhje me kurset e ndihmës së parë për kandidatë shoferë

TESTI PËRFUNDIMTAR NGA NDIHMA E PARË PËR ORGANIZATA PUNE

 

Kurs për ndihmë të pare për kandidatët për vozitës të automjeteve

Një kohë të gjatë, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut me përgjegjësi dhe cilësi po zhvillon mësim për ndihmë të parë për kandidatët për shoferë të automjeteve motorike. Të gjitha organizatat komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit realizojnë trajnime për ndihmë të parë për kandidatët për shoferë të automjeteve motorike, në përputhje me Ligjin për Sigurinë në Trafikun Rrugor, Rregulloren për përmbajtjen e programit të trajnimit për veprim në rast aksidenti trafiku për kandidatët për shoferë (Gazeta Zyrtare e RM nr. 31/2008) dhe Rregullorja për organizimin e kursit të mësimdhënies dhe trajnimit të kandidatëve për shoferë të automjeteve motorike për ofrimin e ndihmës së parë personave të lënduar në një aksident trafiku të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut (nr. 0202-1087 / 1 prej 28.12.2020).

KRYQI I KUQ I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT ËSHTË ORGANIZATË E VETME E AUTORIZUAR PËR TË ZBATUAR KURSET PËR NDIHMË TË PARË PËR KANDIDATË PËR VOZITËS

  • Kursi zgjat 8 orë shkollore (360 minuta), gjegjësisht zbatohet në dy ditë nga 4 orë shkollore.
  • Çmimi I kursit është 1500,00 denarë.

Mësimet mbahen nga një ligjërues dhe demonstrues të cilët janë të certifikuar nga Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut për trajnimin e kandidatëve për shoferë të automjeteve motorike për të siguruar ndihmën e parë personave të dëmtuar në një aksident trafiku. Para fillimit të kursit, secili kandidat merr një Udhëzues për Ndihmë të Parë për kandidatët për shoferë dhe pasi ta ketë përfunduar me sukses, ai / ajo merr një Certifikatë për kursin e përfunduar për ndihmë të parë për kandidatët për shoferë të automjeteve motorike. Duke ndjekur kurse për ndihmë të parë, kandidatët për drejtuesit e mjeteve motorike fitojnë njohuri teorike dhe aftësi praktike për dhënien e ndihmës së parë që ndihmon në zvogëlimin e komplikimeve të ashpërsisë së lëndimeve të pësuara në aksidente trafiku dhe rrit shanset për mbijetesë.

Kurs për ndihmë të pare për organizata pune

Çdo organizatë pune dhe vend pune që ka deri në 20 punonjës në të njëjtën kohë, të paktën njëri prej tyre duhet të trajnohet dhe caktohet për të siguruar ndihmën e parë. Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut Në përputhje me Ligjin për Siguri dhe Shëndet dhe Rregulloren për realizimin e kurseve të ndihmës së parë për personat juridikë të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut (Nr. 0202-651 / 14 nga 04.07. 2018) zhvillon 3 lloje kursesh të ndihmës së parë për organizatat e punës:

  • Kursi bazë (6 orë shkollore – 270 minuta) – Çmimi 1200,00 denarë.

Me këtë kurs, kandidatët fitojnë njohuri themelore të ndihmës së parë të dobishme për të gjithë qytetarët e RMV.

  • Kurs i avancuar 1 (8 orë shkollore – 360 minuta) – Çmimi 1500,00 denarë.

Me këtë kurs, kandidatët fitojnë aftësi dhe njohuri për ndihmën e parë të përshtatur për llojin e punës.

  • Kurs I avancuar 2 (13 orë shkollore – 585 minuta) – Çmimi 2000, 00 denarë.

Me këtë kurs kandidatët fitojnë aftësi themelore dhe specifike dhe praktika të ndihmës së parë, të destinuara sipas specifikave të organizatës së punës.

Klasat mbahen nga një ligjërues dhe një demonstrues të cilët janë të certifikuar nga Kryqi i Kuq i RMV për trajnimin e personave juridikë për sigurimin e duhur dhe në kohë të ndihmës së parë.

Secili kandidat para fillimit të kursit merr një Manual për ndihmën e parë në punë dhe pas përfundimit të suksesshëm të trajnimit kandidatët marrin një Certifikatë për kursin e përfunduar të ndihmës së parë për organizatat e punës.

Kurs për ndihmë të pare për objekt lundrues

Në përputhje me Rregulloren për mënyrën e marrjes së njohurive për drejtues të objektit lundrues, planin dhe programin për dhënien e provimit për marrjen e njohurive për drejtues objekteve për lundrim dhe formën e certifikatës për titullin e fituar, në përputhje me Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve dhe Kapitenisë së porteve – Ohër, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut organizon trajnimin e ndihmës së parë për në object lundrimi.

  • Trajnimi zgjat 8 orë shkollore (360 minuta). Në fund të trajnimit, secili kandidat zgjidh testin për kontrollimin e diturive, me çka merr Vërtetim për kurs të mbaruar me sukses nga ndihma e pare për objekte lundrimi.

Çmimi I kursit është 1500,00 denarë.

Ndihmë e pare për grupe të ndryshme qëllimore

Në varësi të interesit dhe nevojave, Kryqi i Kuq i RMV gjithashtu organizon trajnime të ndihmës së parë për grupe të ndryshme të qëllimore, kështu që ju lutemi kontaktoni Organizatën Komunale të Kryqit të Kuq më të afërt dhe kërkoni më shumë informacione.

 

TELEFONE KONTAKTI

072/208-529

072/208-456

< kthehu mbrapa