20 Shkurt, 2014

Memorandum për bashkëpunim

Në hapësirat e Kryqit të Kyçë është nënshkruar memorandum për bashkëpunim në mesë Kryqit të кyq të Maqedonisë dhe Agjencisë për të Rinj dhe Sport

ckrm1902

Memorandumi ishte i nënshkruar nga ana e SekretaritgGjeneral të Kryqit të kuq të Maqedonisë, Sait Saiti dhe Drejtorit të Agjencisë për të Rinj dhe Sport, Marjan Spaseski dhe ku të dyja palët treguan vullnetin dhe përpjekjet që ky memorandum në praktikë të kontribuon në ndërtimin e bashkëpunimit të mirë në mes të dyja palëve.

Bashkëpunimi do të drejtohet në drejtim të sigurimit të koordinimit në veprim në mes të dyja palëve, për realizimin e programeve të promovimit të volonterëve, dhe programeve nga sfera e dhënies së gjakut në mënyrë humanitare, preventiv shëndetësor, dhënia e ndihmës së parë shëndetësore, përgatitja dhe veprimi në raste katastrofave, promovimin e sportit tek të rinjtë e shumë sfera të tjera.

< kthehu mbrapa