Ndihma e Parë

Fushatë nga ndihma e parë – Ndihma e parë shpëton jetë

 

Në periudhën nga maji 2022 deri në mars 2023, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut realizoi një fushatë për ndihmën e parë nën moton Ndihma e Parë Shpëton Jetë e dedikuar për popullatën e re të moshës 12-18 vjeç në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Fushata e ndihmës së parë paraqet përkushtimin dhe ambicien e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut për ngritjen e vetëdijes së popullatës së re për rëndësinë e dhënies së ndihmës së shpejtë dhe në kohë dhe promovimin e ndihmës së parë në institucionet arsimore. Ndihma e parë është një ndërhyrje fillestare jetike që ndihmon në reduktimin e dëmtimeve dhe rritjen e mundësive të mbijetesës në një situatë ku jeta e një individi ose një grupi njerëzish është në rrezik.

Në kuadër të fushatës, organizatat komunale të Kryqit të Kuq të RMV kanë realizuar 736 trajnime për ndihmën e parë dhe kanë edukuar gjithsej 28.206 nxënës nga shkollat ​​fillore dhe të mesme në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në këto trajnime, fëmijët patën mundësinë të marrin njohuritë bazë për ofrimin e ndihmës së parë si një ndërhyrje e shpejtë dhe jetike, qëllimi i së cilës është shpëtimi i jetës së njerëzve, por edhe të ulen komplikimet nga lëndimet dhe invaliditeti. Ndihma e parë është një aftësi jetësore që nuk ka çmim që fëmijët duhet ta zhvillojnë gjatë gjithë jetës së tyre.

 

NDIHMA E PARË SHPËTON JETË!

PADITURIA JOTE MUND TË KUSHTOJË JETË

MËSO NDIHMËN E PARË – SHPËTO JETË

 • Çdo ditë mijëra njerëz humbin jetën e tyre dhe aq më shumë pësojnë pa pasur nevojë, për shkak se nuk iu është ofruar ndihmë adekuate dhe në kohë.
 • ndërmarrja e aktiviteteve në kohë dhe masave adekuate për dhënien e ndihmës së parë është e rëndësishme gjatë shpëtimit të jetës së njerëzve.

 

PADITURIA JOTE MUND TË KUSHTOJË ME JETË

Të gjithë njerëzit janë pak a shumë të prekshëm, por të gjithë kanë aftësinë të mësojnë të japin ndihmën e parë në mënyrë që të shpëtojnë jetën e dikujt. Ndihma e parë nënkupton ndërmarrjen në kohë të procedurave, masave dhe aktiviteteve të kujdesshme në mënyrë që të ruhet jeta e të lënduarit, të mbrohet nga lëndimi i mëtutjeshëm, të ulet dhembja dhe frika dhe të parandalohen komplikimet e mundshme

 

KRYQI I KUQ I RMV – LIDER NË EDUKIMIN PËR NDIHMË TË PARË

Në përputhje me Ligjin për Ndryshimet në Ligjin për Sigurinë e Trafikut Rrugor (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut Nr. 302/20), Kryqi i Kuq i RMV është organizata e vetme e autorizuar për kryerjen e kurseve të ndihmës së shpejtë për kandidatët për shoferë.

Në mënyrë që të sigurojmë cilësi maksimale në fushën e ndihmës së shpejtë, ne përmirësojmë vazhdimisht aktivitetin duke forcuar kapacitetin e mësimdhënies së kursit, bashkëpunojmë me aktorët dhe institucionet përkatëse në vend dhe jashtë vendit, akreditojmë arsimimin e pedagogëve dhe modernizojmë pajisjet për mësimdhënie..

Ne përpiqemi për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së programeve të ndihmës së shpejtë, të krijuar në përputhje me nevojat e grupeve të ndryshme të synuara si fëmijët parashkollorë, nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme, kandidatët për shoferë të automjeteve motorike, personat përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë, personat me nevoja të veçanta, popullsia nga zonat rurale, etj.

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut përpiqet që ndihmën e parë ta bëjë të disponueshme për të gjithë. Përpiquni që të paktën një person në secilën familje të ketë mundësinë të mësojë aftësitë e ndihmës së shpejtë. Ne jemi udhëheqës në parandalimin, përgatitjen dhe reagimin ndaj një larmie situatash kërcënuese për jetën dhe ofrojmë shërbimet tona për komunitetin.

TRAJNIMI PËR NDIHMË TË PARË ËSHTË MJET I RËNDËSISHËM PËR NDËRTIMIN E KULTURËS PËR PREVENTIVË PREJ SË CILIT PËRFITON E GJITHË BASHKËSIA.

NDIHMA E PARË – HUMANITET NË AKSION!!!

Ndihma e parë paraqet humanizëm në aksion, gjest në solidaritet, gjest i cili i mobilizon njerëzit dhe bashkësitë ta ruajnë dhe mbrojnë jetën e njeriut.

Duke krijuar një Qendër Referencë të Ndihmës së Parë, e cila do të përbëhet nga profesionistë mjekësorë nga fusha të ndryshme të ndihmës së parë si anestezia dhe reanimacioni, mjekësia e urgjencës dhe traumatologjia, KKRMV do të sigurojë bashkëpunim dhe ndërlidhje me organizatat ndërkombëtare në fushën e ndihmës së shpejtë, monitorimin e rregullt dhe prezantimi i lajmeve në fushën e ndihmës së shpejtë dhe do të luajë një rol kryesor në përgatitjen e literaturës profesionale dhe hartimin e kurseve të reja të ndihmës së parë.

 

KKRMV i realizon aktivitetet në vijim në bazë të rregullt:

 • Edukim për ndihmë të parë për drejtuesit e mjeteve motorike.
 • Edukim për ndihmë të parë në punë për kandidatët nga ndërmarrjet publike dhe private.
 • Organizimi i kurseve për artistët make-up dhe modelet për shfaqjen reale të lëndimeve
 • Organizimi i trajnimit të ndihmës së parë për në anije.
 • Shënimi i Ditës Botërore të Ndihmës së Parë.
 • Organizimi i konkursit të ndihmës së parë komunale dhe shtetërore.
 • Organizimi i arsimit me cilësi të lartë për stafin vullnetar të Kryqit të Kuq të RSM i cili merr pjesë në trajnime dhe aktivitete në fushën e ndihmës së shpejtë.
 • Veprim i vazhdueshëm në fushën e sigurisë së trafikut duke ndërtuar aleanca operacionale në nivel lokal dhe kombëtar me organizata qeveritare dhe joqeveritare.
 • Bashkëpunimi ndërkombëtar me shoqatat e tjera kombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe në fushën e ndihmës së parë.
 • Pjesëmarrje në ushtrime simuluese me përfaqësim real të lëndimeve në bashkëpunim me institucione të tjera qeveritare.
 • Trajnim për edukatorë dhe demonstrues të rinj të licencuar të ndihmës së parë, si dhe kurse freskuese të ndihmës së parë për edukatorë dhe demonstrues të ndihmës së parë tashmë të licencuar.
< kthehu mbrapa