23 Maj, 2024

JEMI DUKE E ZGJERUAR EKIPIN TONË!

Nëse jeni një person kreativ dhe i motivuar dhe dëshironi të punoni në një atmosferë të këndshme me mundësi për avancim në karrierë, vazhdoni të lexoni.

Përfitoni nga mundësitë që ju ofrojmë dhe bëhuni pjesë e ekipit tonë të suksesshëm.

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut është një organizatë humanitare që punon për parandalimin dhe zbutjen e vuajtjeve të njerëzve, mbrojtjen e jetës dhe shëndetit, përmirësimin e gjendjes sociale, sigurimin e respektit dhe dinjitetit për njeriun, e veçanërisht në rast të aksidenteve dhe fatkeqësive, promovon të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe vlerat humane, inkurajon angazhimin vullnetar dhe gatishmërinë e vazhdueshme për të ofruar ndihmë, si dhe ndjenjën universale të solidaritetit dhe humanizmit.

Zyra qendrore e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall konkurs për venin e punës:

 

DIZAJNUES GRAFIK

Lokacioni: Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Adresa: Bulevar Koço Racin nr.13, Shkup 

 

Kualifikimet e nevojshme:

 • Përvoja e punës dhe arsimimi i përfunduar i duhur në fushën e dizajnit grafik do të konsiderohen përparësi
 • Aftësi dixhitale: njohuri pune në programet Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign
 • Njohuri të gjuhës angleze

 

Aftësi

 • Inovacion dhe kreativitet
 • Njohuri aktive të tendencave në fushën e dizajnit
 • Përkushtim në punë
 • Personi i komunikueshëm dhe pozitiv
 • Punëtor ekipi
 • Aftësia për të menaxhuar mirë kohën dhe afatet
 • Një ndjenjë e multikulturalizmit dhe mosdiskriminimit

 

Detyrat e punës:

 • Përgatit zgjidhje konceptuale, dizajn dhe redaktim grafik për materiale promovuese dhe të gjitha llojet e dokumenteve që janë në funksion të veprimtarisë së Kryqit të Kuq;
 • Kryen përpunim kompjuterik dhe dizajnim të materialit informativ – propagandues;
 • Punon në zhvillimin e zgjidhjeve konceptuale për mediat sociale dhe uebsajtin;
 • Ofron zgjidhje kreative për marketing vizual që përfshin dizajn kreativ dhe ekzekutim grafik dhe mediatik të një sërë fushatash;
 • Punon në përmirësimin dhe dizajnimin e pamjes vizuale të botimeve të Kryqit të Kuq;
 • Identifikon dhe përshtat praktikat dhe mjetet më të mira për vizualizimin e të dhënave, informacionit, gjetjeve dhe rezultateve;
 • Dizajnimi i materialeve botuese të shtypura dhe elektronike;

 

Udhëzime se si të aplikoni:

Dërgoni biografinë tuaj të shkurtër, letrën e motivimit (pse duhet t’ju thërrasim për intervistë) dhe portofolin në email:

admin.asistent@redcross.org.mk dhe asistent@redcross.org.mk

 

Vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen.

 

Shpallja zgjat 10 (dhjetë) ditë nga dita e publikimit.

 

Ju presim.

 

Të dhënat e marra do të trajtohen në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

< kthehu mbrapa