9 Qershor, 2017

“Përmirësimi i socializimit të fëmijëve dhe të rinjve me nevoja të veçanta”

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë në kuadër të Projektit: “Përmirësimi i socializimit të fëmijëve dhe të rinjve me nevoja të veçanta”, i mbështetur nga ana e “Makprogres” nga Vinica, në bashkëpunim me Entin e Veprimtarisë Sociale, më 8 qershor të vitit 2017 mbajti një punëtori informative për forcimin e bashkëpunimit të ndërsjellë për mbështetjen e aktiviteteve të orientuara drejt socializimit më të mirë të personave me nevoja të veçanta.

Qëllimi i punëtorisë ishte për të marrë informata për bashkëpunimin e partneritetit, si dhe për të dhënë udhëzime për zhvillimin e aktiviteteve të projektit që do të realizohen në nivel lokal.

Në këtë punëtori morën pjesë përfaqësues të organizatave komunale të Kryqit të kuq Vinicë, Strumicë, Kumanovë dhe Shtip, përgjegjës për koordinimin dhe monitorimin e këtij programi dhe përfaqësues të qendrave ditore për personat me nevoja të veçanta të këtyre komunave. 

Në periudhën nga 10 deri 14 qershor të vitit 2017 në Qendrën e Kryqit të kuq në Strugë do të verojnë gjithsej 20 fëmijë të qendrave ditore të shoqëruar nga ana e vullnetarëve të Kryqit të kuq.

Në periudhën e ardhshme duke filluar nga muaji shtatori e deri në fund të këtij viti do të bëhet implementimi i aktiviteteve të përbashkëta në nivel lokal dedikuar për mbështetjen e fëmijëve dhe të rinjve me nevoja të veçanta. Aktivitetet në vijim dhe shumë aktivitete të tjera do të jenë pjesë e planeve të veprimit: punëtoritë kreative, organizimi i aktiviteteve rekreative, edukimet për fëmijët dhe prindërit e fëmijëve, si dhe shumë aktivitete të tjera.

< kthehu mbrapa