16 Maj, 2019

Pjesëmarrja në punëtorinë ndërkombëtare “Menaxhimi i rreziqeve dhe krijimi i sistemit efikas të shpëtimit – bazë për një turizëm të sigurt aventuror”

Përfaqësuesit e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë më 14.05.2019 morën pjesë në punëtorinë ndërkombëtare “Menaxhimi i rreziqeve dhe krijimi i sistemit efikas të shpëtimit – bazë për një turizëm të sigurt aventuror” – në kuadër të Projektit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA midis Maqedonisë dhe Shqipërisë, i zbatuar nga ana e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë – Organizata komunale Ohër dhe Qendra Nacionale për Mjedisin, Turizmin dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm nga Shqipëria. Punëtoria mbahet në Hotel “Filip” në Ohër. Punëtoria u ndoq nga operatorët turistikë, përfaqësuesit e shoqatave të alpinizmit, udhëzuesit, shërbimet e shpëtimit të ujit, përfaqësuesit e institucioneve shtetërore nga Shqipëria dhe Maqedonia dhe temat e mëposhtme u zhvilluan nëpërmjet prezantimeve dhe diskutimeve interaktive: Rëndësia e sistemeve të organizuara të shpëtimit, sistemeve moderne të menaxhimit të rreziqeve, kapaciteteve të shpëtimit të ujit dhe shpëtimit malor, mundësive të bashkëpunimit ndërmjet shërbimeve të shpëtimit dhe organizatave turistike të përfshira në turizmin aventuror. Në kuadër të punëtorisë u vizitua gjithashtu Qendra e Shpëtimit Malor e Organizatës komunale Ohër, e cila është e para e këtij lloji në Maqedoni, e cila ka një detyrë 24 orë në 7 ditë të javës dhe është e destinuar për rajonin e Ohrit dhe komunat fqinje. Gjatë punëtorisë u prezantua numri i thirrjes së shërbimit shpëtues 13 – 112 në rast nevoje për shpëtim.

< kthehu mbrapa