24 Nëntor, 2021

Punëtori për Programin e zhvillimit të mentorimit të 8 OKKK

Në kuadër të iniciativës për zhvillimin e 8 organizatave komunale të Kryqit të Kuq (OKKK) dhe dinamikës së krijuar për themelimin e një programi zhvillimor mentorues me OKKK Vinicë, Dibër, Dellçevë, Demir Hisar, Koçan, Resnjë, Sveti Nikollë dhe Tetovë, në periudhën 19-21.11.2021 në qendrën Solferino në Strugë u mbajt punëtoria në të cilën morën pjesë gjithsej 25 persona.

Pas kryerjes së disa proceseve në vitin 2021 për vlerësimin e situatës aktuale në degët e OKKK dhe KKQSH, si dhe vlerësimit të arritjeve në punën e programit, është identifikuar nevoja për zhvillimin e iniciativave për përmirësimin e funksionimit të përgjithshëm të Shoqatës Kombëtare. Në nivel lokal u formuan ekipe lokale me përfaqësues të strukturës menaxhuese dhe drejtuese të Kryqit të Kuq, të cilët gjatë seminarit u mbështetën nga shërbimi ekspert i Zyrës Qendrore për të përcaktuar planin dhe prioritetet e zhvillimit për 6 muajt e ardhshëm dhe dinamika që do të përparojë drejt përmbushjes së saj.

Fillimisht është bërë hartë e gjendjes aktuale dhe sfidave në OKKK, pas së cilës janë përcaktuar planet sipas të cilave do të ndërmerren hapa konkretë për 6 muajt e ardhshëm.

Pas përfundimit të punëtorisë, u ra dakord që planet e propozuara të zhvillimit të finalizohen më 29 nëntor 2021, shqyrtimi dhe miratimi i tyre nga Zyra Qendrore dhe fillimi i zbatimit të tyre në periudhën 15 dhjetor 2021-15.06.2022. Është rënë dakord për dinamikën e raportimit mujor dhe takimeve online me sekretarët, dhe në periudhën 15-30.06.2022 është rënë dakord të zhvillohet një punëtori vlerësimi njëditor.

Gjatë punëtorisë është bërë vlerësimi i kënaqshmërisë me mbështetjen e ofruar nga Zyra Qendrore e Kryqit të Kuq për organizatat komunale në punën e përgjithshme.

< kthehu mbrapa