27 Maj, 2024

PUNËTORI RAJONALE PËR PËRDORIMIN DHE MBROJTJEN E ËMBLEMËS SË KRYQIT TË KUQ

Nga data 22-23 maj 2024 në Sarajevë, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq organizoi një seminar rajonal për përdorimin dhe mbrojtjen e stemës së Kryqit të Kuq. Në punëtori morën pjesë përfaqësues të Shoqatave kombëtare të Kryqit të Kuq, KNKK dhe FNKK/GJHK.

Përfaqësuesit treguan se në vitin 1993 vendi ynë nënshkroi Konventat e Gjenevës të vitit 1949 dhe Protokollet Shtesë të vitit 1977 (I dhe II), dhe përdorimi dhe mbrojtja e ëmblemës rregullohet nga Konventat e Gjenevës të vitit 1949 dhe Protokollet Shtesë të vitit 1977 (I dhe II), dhe ratifikon me ligj Protokollin Shtesë të vitit 2005 (III) për përdorimin e ëmblemës së re – Kristal i Kuq.

Në vendin tonë, përdorimi dhe mbrojtja e ëmblemës së Kryqit të Kuq rregullohet në Ligjin për Kryqin e Kuq të RMV-së dhe Rregullat për përdorimin dhe mbrojtjen e ëmblemës së Kryqit të Kuq të RMV-së, të cilat janë në përputhje me rregullat ndërkombëtare të Lëvizjes për Përdorimin e Ëmblemës, të cilat janë të vitit 1965 dhe të rishikuara në 1991.

Çdo përdorim i ëmblemës i pa autorizuar shprehimisht nga DNH dhe ligji vendas përbën keqpërdorim. Keqpërdorimi i ëmblemës për qëllime mbrojtëse gjatë luftës kërcënon sistemin e mbrojtjes të dhënë nga DNH. Keqpërdorimi i ëmblemës për qëllime treguese dëmton imazhin në sytë e publikut dhe për pasojë ul fuqinë e tij mbrojtëse gjatë një konflikti të armatosur. Çdo shtet nënshkrues i Konventave të Gjenevës ka detyrimin të marrë masa për të parandaluar dhe ndëshkuar çdo keqpërdorim të ëmblemës në çdo kohë dhe duhet të miratojë në mënyrë specifike një rregullore për mbrojtjen e ëmblemës.

U theksua se Republika e Maqedonisë së Veriut ka ratifikuar një numër të madh të konventave që kanë të bëjnë me DNH-në, që është edhe për shkak të veprimtarisë së Komitetit Kombëtar për DNH me seli në Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë, i cili inicon harmonizimin e legjislacionit kombëtar me atë ndërkombëtar.

Në seminar u konkludua se shoqatat kombëtare të Kryqit të Kuq, në bashkëpunim me ministritë përkatëse, duhet të iniciojnë ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare që kanë të bëjnë me DNH dhe në veçanti të ndërmarrin veprime për keqpërdorimin e ëmblemës së Kryqit të Kuq në përputhje me rregulloret e brendshme dhe ndërkombëtare.

< kthehu mbrapa