мај 27, 2024

РЕГИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА ЗА УПОТРЕБА И ЗАШТИТА НА АМБЛЕМОТ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ

Од 22-23 мај 2024 година во Сараево, Меѓународен комитет на Црвен крст организираше регионална работилница за употреба и заштита на амблемот на Црвениот крст. На работилницата земаа учество претставници на национални друштва на Црвен крст, МКЦК и МФЦК/ЦП.

Претставниците презентираа дека нашата држава во 1993 година ги потпиша Женевските конвенции од 1949 година и Дополнителните протоколи од 1977 година (I и II), и употребата и заштитата на амблемот е регулирана со Женевските конвенции од 1949 година и Дополнителните протоколи од 1977 година (I и II), и го ратификува со Закон Дополнителниот протокол од 2005 година (III) за употреба на новиот амблем – Црвен кристал.

Во нашата држава употребата и заштита на амблемот на Црвениот крст е регулирано во Законот за Црвен крст на РСМ и Правилата за употреба и заштита на амблемот на Црвениот крст на РСМ кои се во согласност со Меѓународните правила на Движењето на користење на амблемот, кои се од 1965 година а ревидирани во 1991 година.

Секоја употреба на амблемот што не е јасно овластена со МХП и домашното законодавство претставува злоупотреба. Злоупотребата на амблемот за заштитни цели за време на војна го загрозува системот на заштита доделен со МХП. Злоупотребата на амблемот за индикативни цели го потценува имиџот во очите на јавноста и последователно ја намалува неговата заштитна моќ за време на вооружен судир. Секоја држава потписничка на Женевските конвенции има обврска да преземе мерки за спречување и казнување секаква злоупотреба на амблемот во секое време и мора конкретно да усвои пропис за заштита на амблемот.

Беше истакнато дека Република Северна Македонија има ратификувано голем број конвенции поврзани со МХП, што се должи и на активитетот на Националниот комитет за МХП со седиште во Црвениот крст на Република Македонија, кој иницира хармонизирање на националното со меѓународното законодавство.

На работилницата се заклучи националните друштва на Црвен крст во соработка со надлежните министерства да иницираат ратификување на меѓународните договори поврзани со МХП, а посебно да се преземат активности на планот на злоупотребата на амблемот Црвен крст согласно домашните и меѓународни прописи.

< врати се назад