2 Tetor, 2013

Работен состанок на координатори на мрежи од Форумот на Југоисточна Европа за адаптација кон климатски промениMbledhja punuese të koordinatorëve të rrjeteve të Forumit të Evropës Juglindore për adaptim në ndryshimet klimatikeInformation from held work meeting for network coordinators of South East European Forum on Climate Change Adaptation

02102013_slide1Во периодот од 25-26.09.2013, во Загреб, Р. Хрватска во рамките на Форумот на Југоисточна Европа за адаптација кон климатски промени, се одржа работен состанок на националните координатори на мрежи. Состанокот се одржа во просториите на Црвениот крст на Хрватска. На работниот состанок учествуваа претставници- координатори од Националните друштва на Црвен крст на Австрија, Хрватска, Македонија и Црна Гора како и претставници од невладиниот сектор од Србија.

Целта на состанокот беше, да се презентираат тековните активности на националните мрежи во изминатиот период, како и да се продискутираат насоките во кои треба да се движат  идните активности, и да се одредат можните идни донатори на регионално ниво. Имено, и покрај завршувањето на проектот, Форумот преку националните мрежи се покажува како функционален и одржлив модел. Присутните уште еднаш ги потврдија заложбите на националните мрежи за реализација и имплементација на други активности. За таа цел, се дополни и измени постоечката логичка рамка од претходниот состанок, во која се инкорпорираа сите новини, односно истата се адаптираше врз основа на потребите на можните донатори. Националните координатори, преку сеопфатно истражување лоцираа можни донатори, што во иднина ќе резултира со апликации за нови проекти.02102013_slide1

Në periudhën prej 25 – 26.09.2013, në Zagreb, R. e Kroacisë në kuadër të Forumit të Evropës Juglindore për adaptim në ndryshimet klimatike, u mbajt mbledhje punuese të rrjeteve nacionale koordinuese. Mbledhja u mbajt në hapësirat e Kryqit të Kuq të Kroacisë. Në mbledhjen punuese morën pjesë përfaqësues – koordinatorë të Shoqatave nacionale të Kryqit të Kuq të Austrisë, Kroacisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi si dhe përfaqësues të sektorit joqeveritar të Serbisë.

Qëllimi i mbledhjes ishte, të prezantohen aktivitetet vijuese të rrjeteve nacionale në periudhën e kaluar, si dhe të diskutohen drejtimet në të cilat duhet të shkojnë aktivitetet të cilat vijojnë, dhe të caktohen donatorët e mundshëm të ardhshëm në nivel rajonal. Gjegjësisht, edhe përskaj mbarimit të projektit, Forumi nëpërmjet rrjeteve nacionale paraqitet si model funksional dhe i qëndrueshëm. Të pranishmit edhe një herë i vërtetuan kontributet e rrjeteve nacionale për realizim dhe implementim të aktiviteteve tjera. Për këtë qëllim, u plotësua dhe u ndryshua korniza logjike nga mbledhja e kaluar, ku u inkorporuan të gjitha risitë, gjegjësisht e njëjta u adaptua në bazë të nevojave të donatorëve të mundshëm. Koordinatorët nacional, nëpërmjet vëzhgimit gjithëpërfshirës gjetën donatorë të mundshëm, që në të ardhmen do të rezultojë me aplikime për projekte të reja.02102013_slide1

Within the South East European Forum on Climate Change Adaptation (SEEFCCA) in the period between 25-26.09.2013 a work meeting was held for the national network coordinators. The meeting was held in Croatian Red Cross HQ. The meeting was attended by representatives from Austrian, Croatian, Macedonian and Montenegro Red Cross Societies as well as from NGO sector from Serbia.

The goal of the meeting was to present the current network activities, discuss and plan the further activities and seek for future donors on regional level. Hence, although the project is finished and fully implemented the SEEFCCA is proved as functional and sustainable model. The present participants once again confirmed the national networks efforts for implementing other activities. Therefore the logical frame that was developed on the previous meeting was updated and adapted towards the needs of the possible donors. National coordinators conducted comprehensive research about possible donors which hopefully will result with new project.

< kthehu mbrapa