7 Tetor, 2020

Takim pune me përfaqësues të Kryqit të Kuq të Austrisë

Më 6 tetor 2020, u mbajt një takim me përfaqësuesit e Kryqit të Kuq Austriak në mjediset e Kryqit të Kuq të RMV-së, me rastin e zbatimit të një bashkëpunimi të ri të projektit të quajtur “Kujdesi i integruar dhe zhvillimi i biznesit të shërbimeve për të mbështetur Kryqin e Kuq të RMV-së”.

Projekti zgjat për 3 vjet dhe financohet nga Agjencia Austriake e Zhvillimit dhe bashkëfinancohet nga Kryqi i Kuq RSM dhe Kryqi i Kuq Austriak. Qëllimi i këtij projekti është të zgjerojë shërbimet për të moshuarit dhe përmes kujdesit dhe shërbimeve të integruara për popullatën e moshuar do të ofrohet mbrojtja e duhur.

Takimi diskutoi mbi mënyrën e implementimit të projektit dhe u prezantuan përbërësit e projektit. Ky projekt synon gjithashtu të krijojë një model të ri i përbërë nga tre shtylla kryesore që pritet më tej të gjenerojë të ardhura për kujdesin dhe shërbimet për popullatën e moshuar. Shërbimet shëndetësore dhe sociale janë një nga aktivitetet themelore të biznesit të KKRMV-së që ajo ka ofruar që nga fillimi i ekzistencës së saj. Tradicionalisht, KKRMV-së ofron këto shërbime falas për kategoritë më të rrezikuara të qytetarëve, por për zhvillimin e mëtejshëm organizativ, KKRMV parashikon dhe synon të transformojë disa prej tyre përmes parimit të krijimit të ndërmarrjeve sociale si pjesë e inkorporuar e KKRMV ose si një “spin off”, gjegjësisht kompani të mëtejshme subsidijare të pavarura.

< kthehu mbrapa