28 Prill, 2023

Takimi i partneritetit të shoqatave kombëtare të përfshira në operacionet në Ukrainë dhe vendet e prekura

Në periudhën 19-20.04.2023, në Budapest të Hungarisë u mbajt një takim partneriteti i shoqatave kombëtare të përfshira në operacionet në Ukrainë dhe në vendet e përfshira me aktivitete për mbështetjen e popullsisë së zhvendosur nga Ukraina. Qëllimi i takimit ishte prezantimi i arritjeve të operacioneve të deritanishme në fushën e aktiviteteve programore, koordinimit dhe mobilizimit të burimeve, inkurajimi i një shkëmbimi transparent dhe pozitiv të informacionit ndërmjet partnerëve për të identifikuar sfidat dhe zgjidhjet dhe për të forcuar koordinimin dhe lidhshmërinë, dhe për të diskutuar ambiciet dhe angazhimet afatgjata për përfshirje të mëtejshme në mbështetje.

Gjatë seancave u prezantuan në detaje të gjitha fushat e veprimit në operacionet e 14 muajve të fundit dhe u hartuan prioritetet dhe rekomandimet për përmirësim. Krahas aktiviteteve për ndihmë direkte për popullatën, u analizuan edhe ndikimet që ka situata e përgjithshme në punën e Shoqatave Kombëtare dhe mundësitë për zhvillim. Përmes një grupi punëtorish në grupe, u identifikuan mundësitë për ngritjen e kapaciteteve dhe mekanizmave në Lëvizjen për menaxhimin e burimeve njerëzore, mobilizimin e fondeve dhe zhvillimin e shërbimeve të qëndrueshme për popullatën e cenueshme.

Shoqatat Kombëtare të pranishme me burime njerëzore dhe delegatë në Ukrainë patën sesione speciale për të forcuar koordinimin dhe planifikimin e unifikuar të hapave të ardhshëm në mënyrë që të përgjigjen në mënyrë më efikase dhe të arrijnë më shumë grupe të synuara me operacionet aktuale.

Paralelisht me takimin e partneritetit, u mbajt një takim për planifikimin afatmesëm dhe afatgjatë të mbështetjes për personat e zhvendosur nga Ukraina.

< kthehu mbrapa