29 Dhjetor, 2020

THIRRJE për angazhimin e një eksperti për hulumtimin e tregut për të zbatimin e detyrave të punës

Për kryerjen e hulumtimit të tregut në Shkup dhe Dojran

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall  thirrje për angazhimin e një eksperti për përgatitjen e studimeve të hulumtimit të tregut në Shkup dhe Dojran për Qendrat Mjekësore Sociale, për nevojat e projektit “Zhvillimi i shërbimeve të biznesit për kujdes të integruar dhe mbështetje në KKRMV” – projekt i mbështetur nga një partneritet biznesi i KKRMV dhe Agjencisë Austriake të Zhvillimit, Kryqi i Kuq Austriak dhe Kryqi i Kuq Zviceran.

Shpalljen e plotë mund ta gjeni në linkun në vijim.

Personat e interesuar, më së voni deri më 08.01.2021, duhet të aplikojnë:

Në mënyrë elektronike në e-mail: komisijazanabavki@redcross.org.mk  duke theksuar Thirrje për angazhimin e ekspertit për hulumtimin e tregut.

Kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen, në mënyrë elektronike, jo më vonë se 3 ditë pas zgjedhjes së një eksperti për përgatitjen e një studimi për realizim.

Kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen, në mënyrë elektronike, jo më vonë se 3 ditë pas zgjedhjes së një eksperti për kryerjen e hulumtimit të tregut në Shkup dhe Dojran.

< kthehu mbrapa