12 Mars, 2021

Thirrje për angazhimin e një eksperti Teknik – person juridic për shërbimin Butoni Emergjent pranë Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall thirrje për angazhimin e një eksperti-juridik për monitorimin, mirëmbajtjen dhe sigurimin e mbështetjes teknike në baza mujore në kuadër të shërbimit Butoni Emergjent, në periudhën nga Prilli 2021 – Gusht 2023, për nevojat e projektit “Zhvillimi i shërbimeve të biznesit për kujdesin e integruar dhe mbështetje në KKRMV” – projekt i mbështetur nga një partneritet afarist të KKRMV dhe Agjencisë Austriake të Zhvillimit, Kryqi i Kuq Austriak dhe Kryqi i Kuq Zviceran.

Shpalljen mund ta gjeni në linkun në vijim(.pdf)

Entitetet e interesuara, më së voni deri më 31.03.2021 deri në ora 16:00, duhet të aplikojnë:

Në mënyrë elektronike në e-adresën: komisijazanabavki@redcross.org.mk me shënim Thirrje për angazhimin e ekspertit Teknik për shërbimin Butoni emergjent.

Kandidatët e zgjedhur do të jenë të informuar, nëpërmjet postës elektronike, më së voni 3 ditë nga dita e zgjedhjes.

< kthehu mbrapa