15 Prill, 2021

Thirrje për furnizimin e softuerit për monitorimin e Butonit emergjent

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në kuadër të projektit “Mbështetje për zhvillimin gjithëpërfshirës të shërbimeve të kujdesit afatgjatë në komunitete duke përfshirë qasje pjesëmarrëse të palëve të ndryshme të interesit” (InCARE), i cili synon të promovojë qasje pjesëmarrëse, inovative dhe të integruara Zhvillimi i Politikave dhe Shërbimeve të kujdesit afatgjatë shpall një thirrje për prokurimin e softuerit monitorues për të krijuar një shërbim të Butonit emergjent.

Projekti financohet nga Komisioni Evropian “EASI PROGRESS AXIS – Thirrje për propozime për inovacion shoqëror dhe reforma kombëtare për kujdesin afatgjatë – VP / 2019/003”

Marrëveshja e Grantit për veprim me shumë përfitues – numri i kontratës VS / 2020/0258. Të gjithë reklamën mund ta gjeni në lidhjen vijuese. (pdf)

Subjektet e interesuara, jo më vonë se 20.04.2021 deri në 16:00, kërkohet të aplikojnë:

Dërgoni një email në adresën e mëposhtme të postës elektronike:

komisijazanabavki@redcross.org.mk duke theksuar Softuer monitorues për shërbimin Butoni emergjent.

Kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen, në mënyrë elektronike, jo më vonë se 3 ditë pas përzgjedhjes.

< kthehu mbrapa