21 Maj, 2021

U zbatua një takim i shkurtër me pjesëmarrësit të cilët kaluan trajnimet për kujdestarë për të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara në shtëpi në Strumicë, mbështetur nga Agjencia Austriake për Zhvillim, Kryqi i Kuq Austriak, Kryqi i Kuq i Maqedonisë dhe Kryqi i Kuq Zviceran

Më 20 maj 2021, në ambientet e Qendrës Rajonale në Strumicë, në kuadër të projektit “Zhvillimi i shërbimeve të biznesit për kujdesin dhe mbështetjen e integruar në KKRMV”, u krye një vizitë monitoruese nga shërbimi profesional për punën e projektit të KKRMV. Në takim morën pjesë Sekretarja e Kryqit të Kuq Strumicë – Mariana Tosheva, si dhe 20 kujdestarë nga komuna e Strumicës, Gjevgjelisë, Radovishit dhe Vallandovës të cilët përfunduan me sukses trajnimin, mbështetur nga Agjencia Austriake për Zhvillim, Kryqi i Kuq Austriak, Kryqi i Kuq Zvicerran.

Takimi me kujdestarët diskutoi interesin dhe kënaqësinë me mënyrën e zhvillimit të trajnimeve, përvojat e tyre të mëparshme, situatën e tregut dhe ndikimin e situatës Covid19, si dhe pikëpamjet dhe rekomandimet e tyre personale në lidhje me përfshirjen dhe angazhimin në tregun e punës .

Për momentin, kujdestarët po e kanë më të vështirë të gjejnë përfitues për shkak të situatës Covid19, por prapëseprapë disa prej tyre janë të përfshirë në shërbim të komunitetit në fushën e ndihmës për të moshuarit. Lidhur me trajnimet e kryera, ata konsiderojnë se ato janë mjaft të gjera dhe janë të kënaqur me trajnerët dhe pjesën teorike të trajnimeve. Kursantët besojnë se është e nevojshme që një pjesë e pjesës praktike të futet në Shtëpitë për persona të moshuar dhe të vizitohet nga trajnimet, por ata bien dakord që për momentin është më e vështirë për t’i realizuar ato.

Në të njëjtën kohë në takim, u diskutua pikëpamja e stigmatizuar nga ana e kujdestarëve dhe familjet e të moshuarve në shoqëri në zbatimin e shërbimeve në shtëpi.

Për sa i përket pikëpamjeve të tyre mbi punën dhe motivimin, kujdestarët e trajnuar janë të interesuar për punësim në terren, si dhe të interesuar për trajnime shtesë në fushën e ndihmës personale.

< kthehu mbrapa