29 Nëntor, 2021

U zhvillua kurs për ligjërues për ndihmë të parë për kandidatë për vozitës

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut më 27 dhe 28.11.2021 KKRMV mbajti kursin e tretë ligjerues për vitin 2021 për ligjërues për kurset e ndihmës së parë për shoferë.

Trajnimi u zhvillua në hapësirat e DHO Dare Xhambaz – Shkup, në kushte rreptësisht të kontrolluara në përputhje me protokollin për zhvillimin e trajnimeve dhe kurseve të përcaktuara nga Qeveria e RMV-së. Të gjithë të pranishmit janë pajisur me maska ​​mbrojtëse dhe dezinfektues duarsh dhe para fillimit të trajnimit është matur temperatura e trupit të të pranishmëve dhe plotësimi i detyrueshëm i formularit të anketimit epidemiologjik.

Me këto trajnime, Kryqi i Kuq i RMV-së synon të krijojë kuadro të reja të ligjëruesve cilësorë të cilët do të bartin në mënyrë të duhur dhe adekuate njohuritë e tyre në fushën e ndihmës së parë për trajtimin me kohë të lëndimeve të shkaktuara në aksidente trafiku.

< kthehu mbrapa