2 Maj, 2018

150 projekte të vogla

Në kuadër të Programit nacional PVH, në të cilin sivjet u përfshinë 26 organizata komunale, janë trajnuar 1.167 të rinj dhe janë realizuar 105 trajnime në terren nga ana e diseminatorëve dhe instruktorëve. Janë punuar gjithsej 150 projekte të vogla në temat kultura si sistem vlerash, kujdesi për komunitetin dhe projekte të fushës së veprimtarisë sociale humanitare. Në periudhën prej dy muajsh të rinjtë të mbështetur nga diseminatorët e tyre dhe shërbimi profesional përcaktuan vendndodhjen e grupeve qëllimore, hulumtuan nevojat e tyre dhe realizuan një sërë aktivitetesh me qëllim të grumbullimit të mjeteve të nevojshme për përfundimin e plotë të projektit të tyre. Të rinjtë u grupuan në grupe të vogla (jo më shumë 6 veta), animuan gjithë komunitetin dhe realizuan një varg aktivitetesh në të cilat shumë herë i përfshinë edhe prindërit dhe arsimtarët e tyre për të arritur deri tek qëllimi i parashtruar. Nga numri i përgjithshëm, 106 projekte janë vlerësuar me notë me fazën më të lartë, faza 5.

< kthehu mbrapa