16 Dhjetor, 2020

Bashkpunim i ri projektues

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në tetor të vitit 2020, filloi një bashkëpunim të ri me kompaninë Business & Strategies Europe. Qëllimi i këtij projekti është të zbusë dhe kapërcejë pasojat e shkaktuara nga pandemia KOVID19, duke mbështetur popullatën në nevojë dhe duke krijuar një sistem për Ndihmë Psikosociale dhe Ndihmën e Parë Psikologjike.

Projekti parashikon forcimin e aftësive dhe njohurive të kategorive të cenueshme të qytetarëve, si pjesë e ekonomisë informale në sigurimin e ndihmës personale për popullsinë e moshuar dhe personat me aftësi të kufizuara. 15 persona do të trajnohen dhe çertifikohen, për kujdestarë për kujdesin dhe kujdesin ndaj të moshuarve në shtëpi, të cilët gjithashtu do të marrin mbështetje në promovimin e aftësive të tyre në tregun e punës. Projekti parashikon forcimin e kapaciteteve dhe njohurive të vullnetarëve dhe punonjësve në Kryqin e Kuq të RMV, në fushat e ndihmës dhe mbështetjes psiko-sociale dhe ndihmës së parë psikologjike për popullatën në krizë dhe paqe. Aktivitetet do të kontribuojnë në krijimin e suksesshëm të një ekipi kombëtar të shërbimit. Për më tepër, 40 punonjës dhe vullnetarë nga KKRMV  do të trajnohen për të siguruar NPP  PPS dhe NPPP PPS për ndihmë telefonike, si dhe ndërtimin e kapaciteteve përmes 4 sesioneve të mbikëqyrjes, të cilat do të kontribuojnë në zgjedhjen e 12 shpërndarësve më të mirë vullnetarë nga NPP dhe PPS.

Njohje me kompaninë

Që nga fillimi i tij në 1991, Business & Strategies Europe harton, menaxhon dhe udhëheq projekte ndërkombëtare të zhvillimit në qeverisje, komunikim, drejtësi dhe siguri globalisht, me përvojë në terren në më shumë se 110 vende. Në korrik 2013, B&S Europe u bashkua me Grupin GOPA, përmes të cilit tani kombinon një gamë të gjerë ekspertize, duke u mbështetur në një bazë të dhënash ekspertësh me më shumë se 20,000 ekspertë.

Në B&S Europe, ne jemi të bindur se mirëkuptimi i ndërsjellë është çelësi për të siguruar suksesin e një partneriteti të qëndrueshëm dhe formulimin e zgjidhjeve përkatëse dhe efektive për sfidat me të cilat përballen vendet në zhvillim. Qasja jonë bazohet në një kuptim të gjerë të aktorëve, kontekstit dhe çështjeve që karakterizojnë secilin prej projekteve për të cilat ne përdorim ekspertizën tonë.

Prandaj, në vend që të mbështetemi në zgjidhje ekzogjene, ne përpiqemi për më shumë konsultime dhe ndarje të njohurive. Me më shumë se 30 vjet përvojë në zbatimin e projekteve të mbështetjes institucionale dhe mbështetjen e aktorëve shtetërorë dhe joqeveritarë në mbështetjen e qeverisjes lokale, forcimin e sundimit të ligjit dhe vendosjen e komunikimit institucional, ne në mënyrë efektive provojmë aftësinë tonë për tu zhvilluar, në bashkëpunim me partnerët tanë , për zgjidhje unike, të personalizuara dhe të qëndrueshme specifike për kontekstin në të cilin zhvillohet secili projekt.

B&S Europe aktualisht menaxhon projekte në Republikën e Maqedonisë së Veriut që nga viti 2014 dhe udhëheq implementimin e 2 projekteve të asistencës teknike të financuar nga BE dhe 2 FWC.

Më shumë informacione në lidhje me kompaninë mund të gjenden në: https://www.bseurope.com

< kthehu mbrapa