28 Korrik, 2021

KAMP VEROR PËR TË RINJ 100% KRYQI I KUQ

Në përputhje me programin vjetor për punën e të rinjve në periudhën 15-21.7.2021, Kampi Veror për të Rinjë 100% Kryqi i Kuq u realizua në qendrën e trajnimit Velestovo, Ohër.

Tridhjetë e dy përfaqësues të rinj nga njëzet e nëntë Klube Rinore nga Kryqi i Kuq Komunal dhe Kryqi i Kuq i Qytetit të Shkupit morën pjesë në kampin veror. Kampi ishte një mundësi për të rinjtë nga e gjithë shoqëria kombëtare për t’u njohur në detaje me organizatën e të rinjve dhe për të punuar në organizatën tonë dhe më pas për të dhënë kontributin e tyre inovativ në zhvillimin e Klubeve të tyre të Rinisë.

Çka përfshin kampi veror për të rinj?

Moduli 1 – sesioni orientues për punën dhe organizimin e të rinjve brenda organizatës, duke iu përshtatur ndryshimeve dhe nevojave të mjedisit dhe hartimit të komunitetit;

Moduli 2 – mjetet për rekrutimin e vullnetarëve dhe anëtarëve të Klubit Rinor, programet për kategori të ndryshme të moshave të të rinjve, programet për punën me nxënës të shkollave fillore dhe të mesme;

Moduli 3 – menaxhimi i vullnetarëve, udhëheqja si aftësi dhe njohja e drejtuesve në Klubin Rinor, motivim i strukturave udhëheqëse në Klubin Rinor dhe vullnetarë / anëtarë dhe mjete të tjera për menaxhim me vullnetarë;

Moduli 4 – planifikimi vjetor në Klubet e Rinisë, proceset e përcaktimit të nevojave të komunitetit, planifikimi strategjik dhe Strategjia e Rinisë 2021-2025;

Moduli 5 – perspektiva të reja në punën e të rinjve, mësimet e nxjerra nga Covid-19, aktivitetet dhe detyrat pas kampit;

 

Të rinjtë u larguan nga kampi me njohuri rreth organizimit të të rinjve, motivim për të dhënë mbështetje në përparimin e Klubeve të Rinisë nga vijnë dhe natyrisht miqësi të reja dhe kujtime të mira.

< kthehu mbrapa