14 Shtator, 2022

NE PO ZGJERIM EKIPIN TONË!

Dëshironi të punoni në një atmosferë të këndshme, të motivuar dhe vazhdimisht me mundësi të avancimit në karrierë? Përfitoni nga mundësitë që ju ofrojmë dhe bëhuni pjesë e ekipit tonë të suksesshëm.

Nëse mendoni se jeni gati për punë komunikuese dhe krijuese, vazhdoni të lexoni.

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut është një organizatë humanitare që punon për parandalimin dhe zbutjen e vuajtjeve njerëzore, mbrojtjen e jetës dhe shëndetit, përmirësimin e gjendjes sociale, sigurimin e respektit dhe dinjitetit për njeriun, e veçanërisht në rast të aksidenteve dhe fatkeqësive. , promovon të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe vlerat humane, inkurajon angazhimin vullnetar dhe gatishmërinë e vazhdueshme për të ofruar ndihmë, si dhe ndjenjën universale të solidaritetit dhe humanizmit.

Zyra e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut ka një shërbim profesional që ka gjithsej 25 punëtorë të cilët punojnë për të ofruar mbështetje, koordinim dhe monitorim të punës së organizatave komunale.

Titulli i punës: Asistent i Sekretarit të Përgjithshëm të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Pozicioni nënkupton punësim me kohë fikse me 40 orë në javë.

Orari i punës: nga e hëna në të premte: 08:00-16:00.

Vendndodhja: Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Adresë: Bul. Koco Racin nr.13, Shkup

Kualifikimet e nevojshme:

Arsimi: Të ketë përfunduar arsimin e lartë në fushën e shkencave sociale (juridik, studime politike, studime sociale, administratë publike).

Gjuha: Flet dhe shkruan rrjedhshëm në anglisht.

Aftësitë dixhitale:Njohuri pune për paketën MS Office (Word, Excel, Powerpoint), internet, aplikacione emaili, platforma komunikimi Microsoft Teams, Zoom.

Përparësi kanë kandidatët me të paktën dy vite përvojë pune në fushën e punës administrative dhe zyrës – menaxhim zyre.

Kualifikime, aftësi dhe aftësi të tjera profesionale:

–           Personi i komunikueshëm dhe pozitiv

–           Aftësi organizative dhe analitike

–           Aftësi për t’u paraqitur dhe përshtatur me kushtet e punës

–           Mendim kritik

–           punëtor ekipi

–           I motivuar për të punuar

–           Inovative dhe krijuese

–           Aftësia për të menaxhuar mirë kohën, njerëzit dhe afatet

–           Njohuri për strategjitë dhe politikat e zhvillimit në zonë

–           Një ndjenjë e multikulturalizmit dhe mosdiskriminimit

Përshkrimi i punës:

            Detyrat e punës:

– Përgatit agjendën e punës ditore për nevojat e Sekretarit të Përgjithshëm dhe për nevojat e Kryetarit;

–           kujdeset për komunikimin me palët me Sekretarin e Përgjithshëm dhe Kryetarit;

–           cakton takime dhe takime me kërkesë të Sekretarit të Përgjithshëm;

–           përgatit letra dhe korrespondencë nga fusha e tij e punës;

–           kryen detyra të caktuara administrative dhe aktuale në shërbim;

–           merr pjesë në mbledhje dhe mbledhje me kërkesë të Sekretarit të Përgjithshëm dhe përpilon shënime prej tyre;

–           komunikon dhe bashkëpunon me organizatat qeveritare dhe joqeveritare, vetëqeverisjen lokale dhe institucionet publike brenda dhe jashtë vendit;

–           këshillon dhe informon Sekretarin e Përgjithshëm për aktivitete specifike;

–           trajton vulën dhe vulën zyrtare të zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm;

–           të menaxhojë thirrjet telefonike drejtuar zyrës qendrore ose Sekretarit të Përgjithshëm;

–           merr dhe transmeton mesazhe telefonike dhe e-mail;

–           bashkëpunon me drejtuesit dhe i përcjell kërkesat dhe informacionet Sekretarit të Përgjithshëm;

–           ka rolin e përkthyesit për nevojat e Sekretarit të Përgjithshëm në takime dhe takime me përfaqësues të organizatave dhe institucioneve ndërkombëtare;

–           përgatit informacione, raporte dhe shënime zyrtare nga takimet dhe takimet e mbajtura të Sekretarit të Përgjithshëm brenda dhe jashtë zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm;

–           rregullisht dhe menjëherë i dërgon informacion për ngjarjet e planifikuara në të cilat Sekretari i Përgjithshëm merr pjesë te personi përgjegjës për marrëdhëniet me publikun;

–           kujdeset dhe organizon udhëtimet e punës të Sekretarit të Përgjithshëm

–           shoqëron Sekretarin e Përgjithshëm në udhëtimet zyrtare brenda dhe jashtë vendit;

–           bashkëpunon me personin përgjegjës për protokollin në organizatë;

–           bashkëpunon me personin përgjegjës për logjistikën në organizatë;

–           bashkërendon bashkëpunimin e Sekretarit të Përgjithshëm me sekretarët e KKKK-së dhe Sekretarin e KQKS-së;

–           përgatit raporte javore, mujore dhe vjetore për aktivitetet e realizuara;

–           përditëson rregullisht të dhënat, materialet, raportet në platformën e komunikimit organizativ;

–           raporton me kohë për ndryshimet dhe/ose pengesat në realizimin e aktiviteteve të caktuara;

–           kryen detyra të tjera të caktuara nga Sekretari i Përgjithshëm

 

Paga fillestare neto: 30.000,00 denarë

 

Udhëzime se si të aplikoni:

Kandidatët e interesuar në adresat e emailit: stolevska@redcross.org.mk dhe alkhalili@redcross.org.mk është e nevojshme të paraqisni dokumentet e mëposhtme:

–           biografi e shkurtër

–           Diplomë universitare për arsim pasuniversitar

–           Një letër e shkurtër motivimi, me të paktën dy referenca profesionale

 

Kandidatët e përzgjedhur do të thirren për intervistë individuale.

Shpallja zgjat deri me 20.09.2022.

Ju presim.

< kthehu mbrapa