2 Shkurt, 2023

Pjesëmarrje në ngjarjen për të marrë formalisht sekretariatin e rrjetit “Fqinjët ndihmojnë të parët” nga ana e Kryqit të Kuq të Bullgarisë.

Në periudhën 30.01-01.02.2023 në Sofje të R. së Bullgarisë, Sekretari i Përgjithshëm i Kryqit të Kuq të RMV, d-r Sait Saiti, së bashku me përfaqësues nga shoqatat kombëtare, që janë anëtarë të rrjetit “Fqinjët ndihmojnë të parët” morën pjesë në  ngjarjen formale për të dorëzuar menaxhimin me sekretariatin e rrjetit për dy vitet e ardhshme.

Kryetari Ekzekutiv i Kryqit të Kuq Kroat z. Robert Markt dhe kryetari i Kryqit të Kuq të Bullgarisë,  akademik  Hristo Grigorov, nënshkruan “Protokollin e pranim-dorëzimit” me të cilin, Kryqi i Kuq Kroat ia dorëzoi Kryqit të Kuq Bullgar  menaxhimin e rrjetit “Fqinjët ndihmojnë te parët”.

Sipas konkluzioneve të nxjerra nga takimi i  rrjetit i mbajtur më 02.12.2021, Kryqi i Kuq Bullgar do të jetë nikoqir i sekretariatit të rrjetit në periudhën 01.01.2023 – 31.12.2024. Kryqi i Kuq Kroat ka dorëzuar të gjithë dokumentacionin për aktivitetet e rrjetit dhe takimet e tij gjatë periudhës 2020-2022 dhe fondet e mbetura nga kontributi i pagesave te anëtarësimit ua ka transferuar shoqatave kombëtare.

< kthehu mbrapa