2 Korrik, 2021

Procesi i Përgatitjes për përgjigje efektive gjatë katastrofave (Preparedness for effective response)

Gjatë muajit qershor të vitit 2021 në kuadër të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut u zbatua procesi i Përgatitjes për përgjigje efektive (PER – Preparedness for effective response) me përkrahje të PER facilitatorëve rajonal.

Në kuadër të procesit u zbatua vetvlerësimi i përgjigjes gjatë katastrofave të Shoqatës nacionale, e njëkohësisht u përgatit edhe plan për aksion për realizimin e aktiviteteve në 3 vitet e ardhshme nëpërmjet të cilit do të përmirësohet gatishmëria për përgjigje efektive të Shoqatës nacionale.

Gjatë muajit korrik do të nënshkruhet marrëveshje me FNKKGJHK, për përkrahje financiare për një pjesë të aktiviteteve të parapara në shumë prej 52,500 CHF.

< kthehu mbrapa