јули 2, 2021

Процес на Подготвеност за ефективен одговор при катастрофи (Preparedness for effective response)

Во текот на  месец јуни 2021 година  во рамките на Црвениот крст на Република Северна Македонија се спроведе процесот на Подготвеност за ефективен одговор (PER – Preparedness for effective response) со поддршка на регионални PER фасилитаторил.

Во рамките на процесот се спроведе самопроценка на одговорот при катастрофи на Националното Друштво,  а воедно се подготви и план за акција за реализација на активности во  наредните 3 години преку кој ќе се подобри подготвеноста за ефективен одговор на Националното Друштво.

Во текот на месец јули ќе се потпише договор со МФЦКЦП,  за финанссика поддршка на дел од предвидените активности во висина од 52,500 CHF

< врати се назад