Прирачници

 • Стандарди за берндирање на ЦКРСМ
 • Акциски план за спроведување на развојна рамка на Црвен крст на РСМ
 • Водич за воспоставување на твининг партнерства (збратимувања)
 • СТАНДАРДНA ОПЕРАТИВНA ПРОЦЕДУРA ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА ИТНО КОПЧЕ НАМЕНЕТА ЗА СТАРИ ЛИЦА И ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ
 • Основи на ППП И ПСП по телефон
 • Прирачник за психо-социјална поддршка при итни и кризни состојби
 • ПРИРАЧНИК МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ
 • Водич за пристап и соработка со единица на локалната самоуправа
 • Прирачник за обука за волонтерски менаџмент
 • Прирачник за развој на ресурси
 • Водич за користење на социјални медиуми
 • Политика за онлајн комуникации
 • Прирачник за Ангажирање и Отчетност во заедница на ЦКРСМ
 • Водич за стратешко планирање
 • Минимални стандарди за хуманитарен одговор на Црвен крст на Република Северна Македонија
 • Прирачник на Црвениот крст – За ангажирање и отчетност во заедница (АОЗ)
 • Брошура за волонтери и членови
 • Упатство за користење на социјални медиуми за волонтери и вработени во Црвен крст на Република Македонија
 • Сексуално и родво базирано насилство
 • Прирачник за логистичко работење
 • СТАНДАРДИ ЗА БРЕНДИРАЊЕ НА ЦРВН КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • Подигање на јавна свест и едукација на јавност за намалување на ризици од катастрофи
 • Системи за рано предупредување во заедницата
 • Подигање на јавната свест и едукација за намалување на ризици од катастрофи
 • Статут на Црвен Крст на Република Македонија 2017