Прирачници

 • Водич за пристап и соработка со единица на локалната самоуправа
 • Прирачник за обука за волонтерски менаџмент
 • Прирачник за развој на ресурси
 • Водич за користење на социјални медиуми
 • Политика за онлајн комуникации
 • Прирачник за Ангажирање и Отчетност во заедница на ЦКРСМ
 • Водич за стратешко планирање
 • Минимални стандарди за хуманитарен одговор на Црвен крст на Република Северна Македонија
 • Прирачник на Црвениот крст – За ангажирање и отчетност во заедница (АОЗ)
 • Брошура за волонтери и членови
 • Упатство за користење на социјални медиуми за волонтери и вработени во Црвен крст на Република Македонија
 • Сексуално и родво базирано насилство
 • Прирачник за логистичко работење
 • СТАНДАРДИ ЗА БРЕНДИРАЊЕ НА ЦРВН КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • Подигање на јавна свест и едукација на јавност за намалување на ризици од катастрофи
 • Системи за рано предупредување во заедницата
 • Подигање на јавната свест и едукација за намалување на ризици од катастрофи
 • Статут на Црвен Крст на Република Македонија 2017
 • Стандарди за брендирање на ЦКРМ
 • Прирачник за развој на ресурси
 • Прирачник со образци за примена во Црвен крст на Град Скопје и Општински организации на Црвен крст
 • Приражник за логистичко работење
 • Прирачник за грижа на стари лица во домашни услови
 • Сексуално и родово базирано насилство
 • Упатство за спроведување на процена при итни состојби