11 Prill, 2023

Punëtori instruktive për zbatimin e shërbimit ndihmë dhe përkujdesje në shtëpi

Kryqi i Kuq RMV në kuadër të Projektit Ballkanik CONEX “Përgjigja ndaj COVID 19 për të përmirësuar situatën socio-ekonomike të njerëzve të margjinalizuar në 6 vende të Ballkanit Perëndimor”, mbështetur nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Kryqi i Kuq Austriak, më 7 dhe 8 Prill 2023, në qendrën e trajnimit edukativo-arsimor “Solferino” në Strugë, organizoi një punëtori mësimore me qëllim të ofrimit të udhëzimeve për zbatimin e shërbimit social për ndihmë dhe kujdes të të moshuarve në kushte shtëpie, si dhe për ndarjen e përvojave pozitive nga ofrimi i shërbimit.

Në punëtori morën pjesë përfaqësues të shtatë organizatave komunale të përfshira në aktivitetet e projektit. Me qëllim të ndarjes së praktikave pozitive për ofrimin e shërbimit, në punëtori morrën pjesë edhe koordinatorët lokalë të shërbimit të ndihmës dhe kujdesit për të moshuarit në kushte shtëpiake nga organizatat komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit, të cilat e zbatojnë këtë lloj të shërbimit në mjediset e tyre.

Në punëtori ishte i pranishëm edhe një përfaqësues i Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, i cili menjëherë informoi për standardet dhe normat e ofrimit të shërbimit, si dhe për procesin e licencimit të ofruesve të shërbimeve sociale, informacion veçanërisht i dobishëm për përfaqësuesit. e organizatave komunale që planifikojnë të fillojnë shërbime për të ndihmuar dhe përkujdesje në shtëpi.

< kthehu mbrapa