8 Maj, 2023

Stërvitje simulimi në kuadër të projektit: X-Stock

Në kuadër të projektit rajonal “X-Stock – Forcimi i gatishmërisë ndërkufitare përmes menaxhimit të përbashkët të rezervave të mallrave për situata emergjente në Evropën Juglindore”, në të cilin marrin pjesë Shoqatat Kombëtare të Kryqit të Kuq të Austrisë si drejtuese e projektit. Serbia, Kroacia, Bullgaria, Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, si dhe përfaqësues i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Administratës për Menaxhimin e Emergjencave në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Republikës së Serbisë.

Më 23.03.2023, në ambientet e Qendrës për Përgatitje dhe Reagim ndaj Fatkeqësive të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Momin Potok-Shkup, u mbajt “Ushtrimi Simulues Kombëtar” me skenar të tërmetit, pjesët e prekura në jug. Republika Lindore e Maqedonisë së Veriut, në të cilën u testua një aplikacion softuerik në nivel kombëtar për menaxhimin e rezervave të mallrave në rast fatkeqësie.

Më 18 Prill 2023 u zhvillua një “Stërvitje Simulimi Rajonal”, i cili teston një aplikacion softuerik në nivel rajonal për menaxhimin e rezervave të mallrave në rast fatkeqësie. Në ushtrimin e simulimit online, me një skenar të imagjinuar të një përmbytjeje që preku njëkohësisht vendet e përfshira në projekt. Përfaqësues të Mbrojtjes Civile morën pjesë në Ushtrimin Rajonal të Simulimit në të gjitha vendet e sipërpërmendura.

< kthehu mbrapa