22 Mars, 2021

Support facility to mitigate Covid-19 economic and psychological consequences for vulnerable categories of citizens – financuar nga Business & Strategies in Europe

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë Veriore, në tetor 2020, filloi një bashkëpunim të ri 6-mujor të projektit me kompaninë Business & Strategies Europe.

Projekti synon të lehtësojë dhe kapërcejë pasojat ekonomike dhe psikologjike, si rezultat i pandemisë KOVID19 në vendin tonë, përmes aktiviteteve që ofrojnë ndihmë dhe mbështetje për grupet e cenueshme të popullsisë.

Projekti parashikon forcimin e aftësive dhe njohurive të kategorive të cenueshme të qytetarëve, si pjesë e ekonomisë informale në sigurimin e ndihmës personale për popullatën e moshuar dhe personat me aftësi të kufizuara.

15 kujdestarë të trajnuar dhe të çertifikuar për kujdesin dhe kujdesin për të moshuarit në shtëpi, gjithashtu do të marrin mbështetje për integrim më të lehtë në tregun e punës duke promovuar aftësitë e tyre tek punëdhënësit e mundshëm (Pronarët e Shtëpive të pleqve).

Brenda të njëjtit projekt, 39 vullnetarë forcuan kapacitetet dhe njohuritë e tyre në fushën e ndihmës dhe mbështetjes psikosociale dhe ndihmës së parë psikologjike për popullatën në situata krize dhe kushte paqeje. Vullnetarët e trajnuar do të jenë pjesë e Ekipit të ri Kombëtar për ofrimin e Asistencës së Parë Psikologjike dhe Asistencës dhe Mbështetjes Psiko-Sociale. Do të zgjidhen 12 vullnetarët më të mirë të cilët do të kenë rolin e shpërndarësve dhe do të transferojnë njohuritë midis vullnetarëve në nivel kombëtar.

 

 

Statusi

Në vjim

Kohëzgjatja e projektit

Tetor 2020 – mars, 2021

Donator

Business & Strategies Europe – B&S in Europe

Partnerë tjerë

Kryqi i Kuq i Qyteit të Shkupit – Kujdesi Qendër

Mjete financiare

25,000.00 €

< kthehu mbrapa