29 Dhjetor, 2020

THIRRJE për angazhimin e një eksperti për të vlerësuar pasurinë me qëllim zbatimin e detyrave të punës

Përgatitja  e studimeve për realizim

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall thirrje për angazhimin e një eksperti për përgatitjen e studimeve për realizim në Qendrat Mjekësore Sociale në Shkup dhe Dojran, për nevojat e projektit “Zhvillimi i shërbimeve të biznesit për kujdes të integruar dhe mbështetje në KKRMV” – një projekt i mbështetur nga një partneritet biznesi midis KKRMV dhe Agjencisë Austriake të Zhvillimit, Kryqit të Kuq Austriak dhe Kryqit të Kuq Zviceran.

Shpalljen mund ta gjeni në linkun në vijim.

Personat e interesuar, më së voni deri më 08.01.2021, duhet të aplikojnë:

Në mënyrë elektronike në e-mail: komisijazanabavki@redcross.org.mk  duke theksuar Thirrje për angazhimin e ekspertit për vlerësimin e pasurisë.

Kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen, në mënyrë elektronike, jo më vonë se 3 ditë pas zgjedhjes së një eksperti për përgatitjen e një studimi për realizim.

< kthehu mbrapa