декември 29, 2020

ПОВИК за ангажирање на експерт за проценка на имот со цел извршување на работни задачи

ПОВИК за ангажирање на експерт за проценка на имот со цел извршување на работни задачи

Подготовка на студии за изводливост

Црвениот Крст на Република Северна Македонија објавува повик за ангажирање на експерт за подготовка на студии на изводливост на Социјално-медицински центри во Скопје и Дојран, за потребите на проектот ,, Развој на деловни услуги  за интегрирана грижа и поддршка во ЦКРСМ’’- проект поддржан од деловно партнерство на ЦКРСМ и Австриска Агенција за Развој, Австриски Црвен Крст и Швајцарски Црвен Крст.

Целиот оглас може да го пронајдете на следниот линк.

Заинтересираните лица, најдоцна до 08.01.2021, потребно е да аплицираат:

Електронски на следната е-адреса: komisijazanabavki@redcross.org.mk со назнака Повик за ангажирање на експерт за проценка на имот.

Избраните кандидати ќе бидат известени, по електронски пат, најдоцна 3 дена по изборот на експерт за подготовка на студија за изводливост.

< врати се назад