2 Shtator, 2020

Trajnim i edukatorëve moshatarë për preventivë nga tregtia me njerëz

Në periudhën 21-24,08,2020 në Qendrën e Trajnimit të Personelit “Solferino” në Strugë, u mbajt një punëtori trajnuese për trajnerë për edukatorë bashkëmoshatarë për parandalimin e trafikimit të qenieve njerëzore me theks të veçantë migracioni i mbështetur financiarisht nga Federata Ndërkombëtare e Kompanive të Kryqi i Kuq dhe Gjysmëhëna e Kuqe. Në punëtori morën pjesë gjithsej 11 përfaqësues të degëve të Kryqit të Kuq në qytetin e Shkupit, CCGS, degët e Kryqit të Kuq Manastir, degët e Kryqit të Kuq Kumanovë dhe përfaqësues të ekipeve lëvizëse të angazhuara në qendrat tranzite në Vinojug dhe Tabanovce. Gjatë trajnimit, së pari u vu theksi në rëndësinë e zbatimit të metodologjisë së arsimit të kolegëve në programe që lidhen drejtpërdrejt me shëndetin dhe sigurinë e të rinjve. Sesionet u zhvilluan në përputhje me manualin për edukatorë bashkëmoshatarë të Kryqit të Kuq të Maqedonisë, i cili është në përputhje me “Standardet e Edukimit për kolegët” të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe manualin për luftimin e trafikimit me qenie njerëzore të Federatës Ndërkombëtare të Shoqërive të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe. Llojet e trafikimit të qenieve njerëzore, fazat, masat paraprake si dhe metodat e parandalimit u përpunuan në detaje, si dhe Procedurat Standarde të Operacionit për trajtimin e viktimave në vend, si dhe sistemi antitrafik i Republikës së Maqedonisë Veriore.

< kthehu mbrapa