2 Shkurt, 2024

Trajnim të mentorëve për PVH

Më 31 janar u mbajt mbledhje online për mentorët për një zbatim sa më të mirë dhe më të lehtë të ciklit të këtij viti të PVH. Në program janë regjistruar gjithsej 10 mentorë, vullnetarë me përvojë dhe instruktorë shumëvjeçarë. Çdo mentor do të mentorojë mesatarisht 4 shpërndarës, pra 4 OKKK. Ata do t’ju udhëzojnë në procesin e trajnimit, motivimin e të rinjve, punën me grupe të vogla, mbështetjen e përgatitjes së raporteve, mbështetjen e procesit të zhvillimit të projekteve të vogla, dokumentimin si dhe përgatitjen e videove për çdo projekt.

Tashmë këtë fundjavë do të zbatohet trajnimi për 37 prezantues të ofruar nga OKKK. Trajnimi do të realizohet në Shkup dhe më pas do të fillojë periudha e trajnimit në OKKK dhe periudha për zhvillimin e projekteve të vogla.

< kthehu mbrapa