4 Qershor, 2021

Vizitë e delegacionit nga Fakulteti për arsim fizik, sport dhe shëndetësi

Më 03.06.2021, në Qendrën për gatishmëri dhe përgjigje gjatë katastrofave të Kryqit të Kuq të RMV (KKRMV), vizitoi delegacion nga Fakulteti për arsim fizik, sport dhe shëndetësi në përbërje të Universitetit “Sh. Qirili dhe Metodi” – Shkup, në përbërje të dekan prof. d-r Lençe Aleksovska Veliçkovska dhe prof. d-r Sllavica Novaçevska, e cila u prit nga udhëheqësi i Qendrës operative Ali Samet dhe punëtorit profesional për përgjigje ndaj katastrofave Oliver Giçevski.

Qëllimi i vizitës ishte aktivitetet e përbashkëta në sezonin veror 2021 mbi planin për sigurinë e ujit. Gjegjësisht, gjatë trajnimit të rregullt të studentëve nga Fakulteti i Edukimit Fizik, Sportit dhe Shëndetit, duke u bashkuar në mësimin e tyre të ligjëruesve nga KKRMV, për sigurinë e ujit, vendin dhe rolin e KKRMV në rast të katastrofave, mbrojtjen dhe vetë-mbrojtjen në rast katastrofash, menaxhim kampi, etj.

Në takimin e punës, ata diskutuan për promovimin e bashkëpunimit të ndërsjellë midis dy institucioneve, në lidhje me aktivitetet e tyre, në përputhje me memorandumin e nënshkruar të bashkëpunimit, si dhe rishikimin e tij.

Gjatë takimit të punës, nga ana e udhëheqësit të Qendrës Operative të Kryqit të Kuq të RMV, z. Ali Samet, prezantoi detyrat e Qendrës së Përgatitjes dhe Përgjigjes ndaj Fatkeqësive të Kryqit të Kuq të RMV, si dhe aktivitetet e ndërmarra nga Qendra  Operative për menaxhim me pandimenë botërore Kovid19.

< kthehu mbrapa