Стратегии

  • Стратегија за крводарителство 2021-2026 година
  • Стратeшки план за за подготвеност и дејствување во случај на катастрофи 2012 – 2016 година
  • ПЛАН ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РЕПУТАЦИСКИ РИЗИЦИ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РМ