Стратегии

  • Национална стратегија на ЦКРСМ за менаџирање со волонтери во време на комплексни хуманитарни итности
  • Стратегија 2030 на ЦКРСМ
  • Стратегија 2030 на ЦКРСМ
  • Развојна рамка на Црвен крст на РСМ
  • СТАНДАРДНA ОПЕРАТИВНA ПРОЦЕДУРA ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА ИТНО КОПЧЕ НАМЕНЕТА ЗА СТАРИ ЛИЦА И ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ
  • Стратегија за крводарителство 2021-2026 година
  • Стратeшки план за за подготвеност и дејствување во случај на катастрофи 2012 – 2016 година
  • ПЛАН ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РЕПУТАЦИСКИ РИЗИЦИ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РМ