Организација и развој

 • Прирачник за спроведување на активностите и користење на материјалите за запознавање предвидени со Политиките на интегритет на ЦКРСМ од страна на општинските организации и Црвен крст на град Скопје
 • Политика за обезбедување на безбедна средина за деца
 • Политика за заштита од вознемирување на работното место и заштита од дискриминација
 • Политика за заштита на укажувачи
 • Политика за заштита и одговор на сексуална експлотација и злоупотреба
 • Правилник за методологија за определување на работни места и пресметување на плати во ЦКРСМ – ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ
 • Правилник за именување и разрешување на Генерален секретар на ЦКРСМ, секретар на ЦКГС и секретар на ООЦК на ЦКРСМ – ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ
 • Правилник за формирање, присоединување, спојување, поделба и престанок на ООЦК, ЦКГС
 • Одлука за изменување на Правилникот за методологијата за определување на работни места и пресметување на плати во Црвен крст
 • Правилник за утврдување на одговорност на општинските организации/Црвен крст на град Скопје, како и на органи и членови на раководни и управувачки структури и на носители на функции
 • Правилник за работа на Фондот за развој и проекти на ЦКРСМ
 • Правилник за работа на Фондот за видливост на ЦКРМ
 • Правилник за работа на Статутарните комисии на ЦКРМ
 • Правилник за организација на работата и систематизација на работните места во централната канцеларија на ЦКРСМ
 • Правилник за определување на денови за одбележување на традиционалните акциии манифестации и начинот на распределба на средства по основ на надоместок од доплатните поштенски марки
 • Правилник за методологија за распределба на средства од надоместок при регистрација на возила и од цена на влезници на културно-забавни манифестации и спортски натпревари
 • Правилник за методологија за определување на работни места и пресметување на плати во ЦКРСМ
 • Правилник за именување и разрешување на Генерален секретар на ЦКРМ и секретари на ООЦК и ЦКГС
 • Одлука за изменување и дополнување на Правилниот за изменување и разрешување на Генерален секретар
 • Одлука за дополнување на Правилникот за именување и разрешување на Генерален секретар на ЦК на РСМ, секретар на град Скопје и секретар на ООЦК