Организација и развој

  • Одлука за изменување и дополнување на Правилниот за изменување и разрешување на Генерален секретар
  • Правилник за именување и разрешување на Генерален секретар на ЦКРМ и секретари на ООЦК и ЦКГС
  • Одлука за дополнување на Правилникот за именување и разрешување на Генерален секретар на ЦК на РСМ, секретар на град Скопје и секретар на ООЦК