СТАТУТ НА ЦРВЕН КРСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

С Т А Т У Т на Црвен крст на Република Севрна Македонија

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

ГЛАВА I

О П Ш Т И      О Д Р Е Д Б И

член 1

Црвениот крст на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст Црвен крст на РСМ) дејствува и работи како единствена организација на територијата на Република Северна Македонија. Црвениот крст на РСМ е доброволна, масовна, самостојна и независна хуманитарна организација на граѓаните на РСМ, дејствува и работи како невладина и непартиска орга низација . Мисијата на Црвениот крст на РСМ е: „Црвениот крст на Република Северна Македонија е хуманитарна, волонтерска организација која делува согласно со основните принципи на Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, работејќи на планот на обезбедување помош и услуги за ранливото на селение и промовирање на меѓународното хуманитарно право и хуманите вредности“.

Статутот на Црвениот крст на РСМ во целост можете да го прегледате преку следниот линк
< врати се назад