Стани Член

Стани член

Член на Црвениот крст на РСМ е лице кое е активно вклучено во работата на Црвениот крст на РСМ, го поддржува, и придонесува за развојот на Црвениот крст на РСМ, може да бира и да биде биран во органите и телата на Црвениот крст на РСМ и плаќа годишна членарина.

Членот има обврски да ги почитува и дисеминира основните принципи, да ја унапредува и активно да учествува во работата на   Црвениот крст на РСМ, да го  прифати и почитува Статутот на организацијата , да го почитува и заштитува амблемот на Црвениот крст на РСМ, да плаќа годишна членарина, да  учествува во работата на националното друштво да бира и биде биран во органите и телата на националното друштво, да се оспособува за извршување на конкретни задачи на националното друштво, да доставува предлози и прашања и да иницира теми за расправа до структурите  во Националното друштво, да биде вреднуван и признат неговиот придонес, со награди, признанија и личен развој.

Стани поддржувач

Поддржувач е лице кое не е активно вклучено во работата на Црвениот крст на РСМ, а со плаќање на членарина или на друг начин го потпомога и поддржува националното друштво и има право периодично да бидe известен за сите аспекти од работата на нционалното друштво, и не може да бира и да биде биран во органите и телата на Црвениот крст на РСМ, се додека активно не се вклучи во работата на Црвениот крст на РСМ.

Како да станеш член на Црвениот Крст на Република Македонија

Вашето име (задолжително)

Вашето презиме (задолжително)

Вашиот Email (задолжително)

Општина

Вашата порака (задолжително)

< врати се назад