СТРУКТУРА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Црвениот крст на РСМ е организиран на:

 • Државно ниво
 • Општинско ниво
 • На ниво на Град Скопје
 • Основно ниво

Раководна структура на Црвениот крст на РСМ:

 • Собрание
 • Претседател
 • Потпретседател
 • Раководен одбор
 • Финансиска комисија

Највисоко раководно тело на Црвениот крст на РСМ е Собранието на Црвениот крст на РСМ кое брои вкупно 58 члена.

Собранието е составено од:

 • Избрани членови предложени од општинските организации на Црвениот крст.
 • Избрани членови предложени од Младите на Црвениот крст.
 • Мандатот на членовите во Собранието е 4 (четири) години со можност за повторен избор.
 • Раководниот одбор на Собранието на Црвениот крст на РСМ е орган на Собранието кој раководи со националното друштво помеѓу седниците на Собранието. Бројот на членовите на Раководниот одбор е 13.
 • Мандатот на членовите на Раководниот одбор трае 4 (четири) години со можност за повторен избор но не повеќе од два последователни мандати.
 • Членовите на Финансиската комисија се бираат од редот на членовите на Собранието на Црвениот крст на РСМ, со мандат на членовите на Финансиската комисија од 4 (четири) години со можност за повторен избор но не повеќе од два последователни мандати.
 • Раководниот одбор формира постојани и / или времени советодавни тела.

Статутарни комисии се:

 • Комисија за организација, развој и човечки ресурси;
 • Комисија за статут и нормативни акти;
 • Комисија за спроведување на избори и верификација на изборен процес;
 • Комисија за посредување и усогласеност.

Постојани советодавни тела се:

 • Комисија за дисеминација и комуникација;
 • Комисија за здравствено-превентивна дејност и крводарителство;
 • Комисија за социјално-хуманитарна дејност;
 • Комисија за подготвеност и дејствување при катастрофи;
 • Комисија за прва помош;

За извршување на секојдневната оперативна работа функционира Стручна служба, која ги врши стручните , материјално-финансиските и административно-техничките работи.

Со Стручната служба раководи Генерален секретар.

Членовите на Црвениот крст на РСМ кои се млади лица дејствуваат и работат во клубовите на млади на Црвениот крст на РСМ.

< врати се назад