Односи со јавност

  • Правилник за начин на вршење на видео надзор
  • Правилник за издавачка дејност на ЦКРМ
  • Правилник за работа на фонд за видливост на ЦКРСМ
  • Политика за заштита на лични податоци на Црвен крст на РСМ
  • Правилник за начинот на известување за нарушување на безбедност на ЛП
  • Правилник за проценка на влијанието на ЗЛП
  • Правилник за ТОМ за обезбедување тајност, заштита и безбедност на обработка на ЛП
  • Правилник за пренос на лични податоци