Правила

  • Правила за определување на обврските и одговорностите на администраторот
  • Правила за работни односи на ЦКРСМ
  • Правилник за прием и престанок на членство во ЦКРМ