Дејствување

Работата на младите на Црвениот крст на Република Северна Македонија е насочена кон потребите на младите луѓе, преку пристапот врсник на врсник и разни облици на неформално едуцирање со цел промоција и унапредување на здравјето, ублажување на социјалните проблеми преку хуманитарни акции,  дејствување при итни состојби од хуманитарен аспект, зачувување на достоинствата и различностите, обучување на младата популација за заштита и самозаштита, стекнување со вештини од областа на првата помош, промовирање на принципите на движењето, повикување на култура на дијалог за взаемно разбирање, толеранција и хуман однос без дискриминација.

Што опфаќа нашето делување? 

Спектарот на активности на младите на Црвениот крст е исполнет со интересни проекти, програми и акции кои се плод на креативните умови на младите и желбата да се помогне на оној на кој тоа му е најпотребно. Како стандардни активности кои се реализираат во секој Клуб на млади се:

 • Дисеминација за движењето на Црвениот крст и Црвената полумесечина;
 • Иницијативи за хуманитарна поддршка на поединец или целна група;
 • Промоција на хумани вредности
 • Врснички едукации за превентивни програми
 • Натпревари по прва помош;
 • Обуки за зајакнување на капацитети на младите волонтери;
 • Вклучување во програмските активности на Националното друштво

Кои се придобивките од дејствувањето во секторот млади?

Секторот млади е во постојана експанзија со активности и програми соодветни на потребите на корисниците и актуелните трендови. Истиот нуди најразлични можности за младите како што се:

 • Јакнење на капацитети и развој на меки вештини
 • Обуки, семинари, академии и тренинзи за проширување на заењата
 • Можности за унапредување на младинските кадри во лидери, заменици лидери и претставници со Совет на млади
 • Вмрежување со остантите волонтери на национално и меѓународно ниво
 • Проширување на пријателствата и креирање незаборвни спомени

Проектите и програмите на Клубовите на млади во твојата заедница

Нов сегмент на нашата страна кој има за цел да ја приближи работата на младите до заедницата во која делуваат – НАСКОРО!

< врати се назад