СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ

Организациската поставеност на Црвениот крст на Република Северна Македонија е поставена на национално ниво, ниво на град Скопје, поделба на целата територија на 33 општински организации и ниво на основни организации. Работењето на организацијата се темели на јасно поставената поделба и улога на неговата раководна и управувачка структура. Раководната структура е претставена преку волонтерите и членството каде преку точно дефинирани механизми истите учествуваат во процесите на носење одлуки, политики, стратешки определби и решавање на прашања кои се од суштинско и функционално значење на организациониот облик. Од редот на членството се основаат собранија во сите организациони нивоа од чии редови се избираат Претседател , потпретседател и раководен одбор додека дополнително се избираат финансиска комисија и други советодавни тела на организациониот облик. Раководната структура има четири годишен мандат во кои се грижи организацијата да биде секогаш доследна на доверената улога од националните авторитети како и одржување на угледот во рамките на Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Управувачката структура е поставена преку вработените и професионално ангажираните лица во организацијата. Генералниот секретар на национално ниво односно секретарите на ниво на град Скопје и општинските организации, заедно со стручните соработници, се грижат за ефикасно и ефективно исполнување на донесените одлуки и создавање на услови за волонтерите да можат да ги испорачаат своите услуги и сервиси за целните групи. Во една тесно поврзана соработка волонтерите, членството и вработените ги претставуваат столбовите на организацијата врз кои се темели успешната приказна на Црвениот крст на Република Северна Македонија

< врати се назад