Прва помош

  • Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за организирање на курсна настава и оспособување на кадидати за возачи на моторни возила за укажување на прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода
  • Одлука за утврдување на висина на надоместок за Црвен крст на РСМ по основ за курсна настава по прва помош за кандидати за возачи
  • Одлука за висина на надоместокот за предавачи и демонстратори на курсна настава по прва помош за кандидати за возачи
  • Одлука за висина на цената за организирање на курсна настава по прва помош за кандидати за возачи