Прва помош

  • Одлука за висина на цената за организирање на курсна настава по прва помош за кандидати за возачи
  • Одлука за висина на надоместокот за предавачи и демонстратори на курсна настава по прва помош за кандидати за возачи
  • Одлука за утврдување на висина на надоместок за Црвен крст на РСМ по основ за курсна настава по прва помош за кандидати за возачи