Менаџмент со волонтери и членови

  • Правилник за методологија за утврдување на минимален број на членови во општинските организации на ЦКРСМ
  • ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛЕН БРОЈ НА ЧЛЕНОВИ ВО ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЦКРСМ.
  • Правилник за прием и престанок на членство во ЦКРМ
  • Одлука за дополнување на Правилникот за методологија за утврдување на минимален број на членови
  • Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за прием и престанок на членство
  • Одлука за изменување на Правилникот за прием и членство во ЦКРМ
  • Правилник за методологија за утврдување на минимален број на членови во ООЦК на ЦКРСМ – ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ
  • Правилник за волонтирање во ЦКРМ
  • Правилник за доделување признанија на ЦКРМ