Менаџмент со волонтери и членови

  • Правилник за волонтирање во ЦКРМ
  • Правилник за доделување признанија на ЦКРМ