Менаџмент со волонтери и членови

  • Правилник за методологија за утврдување на минимален број на членови во општинските организации на ЦКРСМ
  • Правилник за волонтирање во ЦКРМ
  • Правилник за доделување признанија на ЦКРМ