Менаџмент со волонтери и членови

  • Правилник за волонтирање во ЦКРМ
  • Правилник за доделување признанија на ЦКРМ
  • Правилник за методологија за утврдување на минимален број на членови во општинските организации на ЦКРСМ
  • ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛЕН БРОЈ НА ЧЛЕНОВИ ВО ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЦКРСМ.