Односи со јавност

  • Упататво за социјални медиуми
  • План за справување со репутациски ризици на Црвениот Крст на РСМ
  • Политика за онлајн комуникации