Односи со јавност

  • Политика за онлајн комуникации
  • План за справување со репутациски ризици на Црвениот Крст на РСМ
  • Упататво за социјални медиуми