Правилници

 • Правилник за методологија за утврдување на минимален број на членови во општинските организации на ЦКРСМ
 • Правилник за ОРГАНИЗИРАЊЕ НА КУРСНА НАСТАВА И ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА УКАЖУВАЊЕ НА ПРВА ПОМОШ НА ЛИЦА ПОВРЕДЕНИ ВО СООБРАЌАЈНА НЕЗГОДА
 • Правилник за УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДОБИВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА КУРСНА НАСТАВА ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА УКАЖУВАЊЕ НА ПРВА ПОМОШ НА ЛИЦА ПОВРЕДЕНИ ВО СООБРАЌАЈНА НЕЗГОДА
 • Одлука за изменување и дополнување на Правилник за организирање на курсна настава и оспособување на кандидати за возачи на моторни возила за укажување на прва помош
 • Правилник за издавачка дејност на ЦКРМ
 • Правилник за работа на фонд за видливост на ЦКРСМ
 • Правилник за методологија за утврдување на минимален број на членови во ООЦК на ЦКРСМ – ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ
 • Правилник за волонтирање во ЦКРМ
 • Правилник за доделување признанија на ЦКРМ
 • Правилник за реализација на курсна настава за прва помош во правни лица
 • ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛЕН БРОЈ НА ЧЛЕНОВИ ВО ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЦКРСМ.
 • Правилник за прием и престанок на членство во ЦКРМ
 • Одлука за дополнување на Правилникот за методологија за утврдување на минимален број на членови
 • Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за прием и престанок на членство
 • Одлука за изменување на Правилникот за прием и членство во ЦКРМ
 • Правилник за користење на моторни возила на ЦКРМ.pdf
 • Правилник за користење на службени мобилни телефони
 • Правилник за финансиско деловни процедури
 • Правилник за работа на Статутарните комисии на ЦКРМ
 • Правилник за методологија за определување на работни места и пресметување на плати во ЦКРСМ – ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ
 • Одлука за изменување и дополнување на Правилниот за изменување и разрешување на Генерален секретар
 • Правилник за именување и разрешување на Генерален секретар на ЦКРМ и секретари на ООЦК и ЦКГС
 • Одлука за дополнување на Правилникот за именување и разрешување на Генерален секретар на ЦК на РСМ, секретар на град Скопје и секретар на ООЦК
 • Правилник за методологија за определување на работни места и пресметување на плати во ЦКРСМ
 • Правилник за методологија за распределба на средства од надоместок при регистрација на возила и од цена на влезници на културно-забавни манифестации и спортски натпревари