Правилници

 • Прирачник за спроведување на активностите и користење на материјалите за запознавање предвидени со Политиките на интегритет на ЦКРСМ од страна на општинските организации и Црвен крст на град Скопје
 • Политика за обезбедување на безбедна средина за деца
 • Политика за заштита од вознемирување на работното место и заштита од дискриминација
 • Политика за заштита на укажувачи
 • Политика за заштита и одговор на сексуална експлотација и злоупотреба
 • Правилник за начин на вршење на видео надзор
 • Правилник за пренос на лични податоци
 • Правилник за ТОМ за обезбедување тајност, заштита и безбедност на обработка на ЛП
 • Правилник за проценка на влијанието на ЗЛП
 • Правилник за начинот на известување за нарушување на безбедност на ЛП
 • Политика за заштита на лични податоци на Црвен крст на РСМ
 • Правилник за методологија за утврдување на минимален број на членови во ООЦК на ЦКРСМ – ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ
 • Правилник за методологија за определување на работни места и пресметување на плати во ЦКРСМ – ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ
 • Правилник за именување и разрешување на Генерален секретар на ЦКРСМ, секретар на ЦКГС и секретар на ООЦК на ЦКРСМ – ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ
 • Правилник за Фонд за солидарност
 • Одлука за изменување на Правилникот за прием и членство во ЦКРМ
 • Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за прием и престанок на членство
 • Одлука за дополнување на Правилникот за методологија за утврдување на минимален број на членови
 • Правилник за прием и престанок на членство во ЦКРМ
 • Правилник за работа на фонд за видливост на ЦКРСМ
 • Правилник за формирање, присоединување, спојување, поделба и престанок на ООЦК, ЦКГС
 • Одлука за изменување и дополнување на Правилник за организирање на курсна настава и оспособување на кандидати за возачи на моторни возила за укажување на прва помош
 • Одлука за изменување на Правилникот за методологијата за определување на работни места и пресметување на плати во Црвен крст
 • ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛЕН БРОЈ НА ЧЛЕНОВИ ВО ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЦКРСМ.
 • Правилник за УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДОБИВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА КУРСНА НАСТАВА ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА УКАЖУВАЊЕ НА ПРВА ПОМОШ НА ЛИЦА ПОВРЕДЕНИ ВО СООБРАЌАЈНА НЕЗГОДА