ноември 23, 2023

ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА СО НАДВОРЕШЕН ЕНТИТЕТ ЗА СОФТВЕР ЗА СЛЕДЕЊЕ (МОНИТОРИНГ) НА ИТНО КОПЧЕ

Проект: Развој на деловни услуги за интегрирана грижа и поддршка во ЦКРСМ, поддржан од Австриска Агенција за развој, Австриски Црвен крст, Црвен крст на Република Северна Македонија, Швајцарски Црвен крст

Општа цел: Набавка, испорака, обука и одржување на софтверско решение за следење на аларм уреди на 110 алармни уреди за Итно копче

Достапност на софтверско решение и обука: 7 дена од денот на потпишување на договорот

Краен рок на доставување на понуди: 7 дена од денот на објавата

 

 • ОПШТА ЦЕЛ на соработката за испорака на услуги: Набавка на софтверско решение за мониторинг на сервис Итно копче

Со растечкиот тренд на стареење на популацијата  во Република Северна Македонија, побарувачката за интегрирани услуги за нега и поддршка за постари жени и мажи во моментов е многу поголема од понудата. Црвениот крст на Република Северна Македонија (ЦКРСМ) е национално признат, професионално искусен снабдувач на здравствена и социјална помош на постари мажи и жени на кои им е потребна помош. Сепак, ЦКРСМ истотака зависи од странската помош за да продолжи со клучната испорака на услуги за згрижување живот на постари жени и мажи со здравје и достоинство. Оваа зависност од помош е предизвик за обезбедување квалитетни услуги на долг рок.

Проектот ,,Развој на деловни услуги за интегрирана грижа и поддршка во ЦКРСМ’’ го поддржува Црвениот крст и понатаму да нуди квалитетно обезбедување на услуги за интегрирана грижа и поддршка за постари жени и мажи преку развивање на сеопфатен деловен модел за одржлива услуга и испорака во рамките на нејзината организација. Деловниот модел се состои од три столба со цел да се помогне на ранливите стари лица, како и за генерирање приходи на финансирање на здравствените и социјални услуги на долг рок. Проектот има цел да доведе до независност и да ги постави темелите за самоодржливо обезбедување на услуги.

Вториот столб во рамките на проектот претставува пилотирањето на сервисот на Итно копче.

60 постари мажи и жени во Македонија ќе бидат избрани како корисници за новововедениот модел, со  месечен надомест за користење на услугата за Итно копче во Република Северна Македонија.

Итното копче ќе претставува 24/7 услуга, која корисниците од постарата популација ќе може да ја користат во своите домови, преку притискање на аларм уредот, предвиден да го носат на себе, секогаш кога ќе се најдат во состојба која што не е животозагрозувачка, но е доволно сериозна и има потреба од итност, прва помош и поддршка ( повреда, скршеници на екстремитети, случаен пад, крварење на рана, повреди при изгореници, итни медицински состојби, алергиски реакции и сл.).  Преку уредите ќе бидат во можност да стапат во комуникација со Операторите од Контакт центарот, со што ќе добијат брз и ефикасен пристап до соодветна поддршка и помош, од страна на стручни лица и Спасители при Итен Случај на ЦКРСМ. ЦКРСМ ќе воспостави ефикасна услуга за Итно

Копче и истата е инспирирана од австриските и швајцарските искуства за ефикасно работење на услугите за грижа на постарото население.

Проектот е дизајниран како Стратешки сојуз со Австриската агенција за развој (АДА). Со што Австрискиот Црвен крст (АЦК) управува, додека Црвениот крст на Република Северна Македонија (ЦКРСМ) го спроведува проектот.

 

2) СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

2.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА НА СОФТВЕРСКОТО РЕШЕНИЕ

 • 100% платформа базирана на cloud за ефикасно управување со аларми
 • Далечински пристап преку мобилен/веб
 • Генериран аларм со дојдовен повик
 • Посветеност на специфични ресурси за специфични аларми
 • Интегрирана говорна комуникација и телефонија (VoIP)
 • Флексибилен дизајн кој може да се прилагоди на клиентите
 • Позиционирање во реално време на мапата (внатрешно и надворешно)
 • Дистрибуирано ракување со аларми – на терен со апликација за мобилен одговор
 • Интегрирана апликација за аларм
 • Кориснички интерфејс кој не бара обемна обука
 • Техничка помош при софтверски проблеми на 24/7/365
 • Инсталација на софтвер и обука за користење софтвер
 • Складирање податоци според GDPR во Северна Македонија или земја на ЕУ

 

2.1.1. Управување со претплатнички податоци:

Решението треба да има можност да управува со профилите на претплатниците со внесување/ажурирање/бришење на потребните податоци:

 • основни податоци на клиентот (вклучувајќи адреса, детали за контакт, безбеден код за клуч, коментари)
 • дополнителни податоци на клиентот (медицинска историја, редовни лекови, коментари, детали за плаќање)
 • податоци на роднина (вклучувајќи адреса, детали за контакт, коментари)
 • Поврзани документи со профилот на клиентот

 

Системот е структуриран по организирана група. Хиерархијата на системот се заснова на две или повеќе нивоа (група и подгрупи на пример). Можно е да се даде пристап до надворешна група за управување со податоците на конкретниот клиент без да може да се пристапи до податоци на други организации.

 

2.1.2. Аларми

за управување со аларми:

 • Примање аларми и прикажување на профилот на клиентот
 • примање технички аларми (на пр. аларм за батерија)
 • документација за сите дојдовни аларми (вклучувајќи гласовно снимање)
 • лесен пристап до документирани интервенции и податоци

Важно е да се опише системот за снимање глас, како е направен и каде се чуваат снимените датотеки.

Системот мора да биде компатибилен со SCAIP (Интернет протокол за аларм за социјални грижи) кој моментално е стандард што го користат повеќето производители на алармни уреди.

Системот мора да биде отворен за имплементација на други протоколи за комуникација доколку е потребно (на пр. протоколи за мобилни уреди со локација).

 

2.1.3. Јазик

Софтверското решение е на англиски или македонски јазик, со можност за пишување на податоците на македонски/кирилица.

 

2.1.4. Известување и статистика: системот мора да обезбеди можности за:

 • ги следи уредите (со користење на функцијата за периодичен аларм)
 • Создава извештаи и статистики на ниво на претплатници, уреди и настани
 • Создава автоматски извештаи и испраќајте ги преку е-пошта.
 • Фабричко подесување за уредите

 

2.1.5. Интервенции

Партнерските интервентни организации (внатрешни или надворешни) мора да бидат способни да се поврзат со системот за:

 • враќање на историјата на интервенции на конкретен клиент.
 • внесување на извештајот за интервенција онлајн.

 

2.2. ПРЕФРЛУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ

 • Да се префрлат постоечките податоци на новиот софтвер

 

2.3. ПОТРЕБНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ЕДИНИЦИ

 • AWS сертификат за висока безбедност, интегритет и усогласеност (GDPR)
 • Сертификат за ISO 27001
 • Сертификат за ISO 9001

 

3) КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГИТЕ МОРА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИ:

 • Да има компанија во Северна Македонија или друга земја во Европа
 • Да може да обезбеди неданочна фактура според националните фискални правила
 • Да има банкарска сметка чие име на сопственикот мора да биде исто со апликантот.

 

4) КАКО ДА СЕ АПЛИЦИРА:

Корисниците треба да ги достават следните документи:

 • Техничка понуда која вклучува целосно разработена структура и својства на решението со повикување на различните теми споменати во овој документ.
 • Финансиската понуда треба да ги вклучува следните трошоци
 • Еднократни трошоци (поставување, обука, префрлување на податоци, …)
 • Месечни тековни трошоци (наплата за платформа до 200 уреди, корисници на мобилни апликации,…)
 • Варијабилни трошоци (телефонски трошоци по минута,…)
 • Детално објаснување на структурата/решението
 • Професионално портфолио и 2 проектни референци (максимум 2 страници)
 • Уверение за регистрација од централен регистар на фирми
 • За меѓународни апликанти потребно е да имаат производ развиен во земјите на ЕУ/ЕФТА и да дадат изјава за потеклото на доброто/услугата од страна на компанијата апликант
 • За меѓународни апликанти задолжително е да се обезбеди EFTA/EUR. 1 Сертификат

 

5) НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:

 • Еднократни трошоци 14 дена по потпишувањето на договорот
 • Месечни тековни трошоци и варијабилни трошоци за софтверското решение по завршувањето на поставувањето
< врати се назад