мај 9, 2018

Обука за подготвеност при катастрофи Крива Паланка