октомври 16, 2017

Обуки за негователки за стари немоќи лица од ИПА проектот „Креирање на можности за нови вработувања на жената“

По завршување на процесот на селекција на долгорочно невработени жени над 40 годишна возраст, од 29 август 2017 година започна обуката – теоретски и практичен дел за 40 негователки на стари и немоќни лица. Наставата се одвива во просториите на Црвен крст на РМ, каде наменски се опремени две простории за теоретска и практична настава, со сите потребни показни материјали и соодветна опрема за нега на стари лица. Во текот на обуката се работи по 4 модули и тоа:

  • Организира работа и ефикасно работење
  • Помага во домот на стари и изнемоштени лица
  • Самостојно негува и помага во промоција на здравје и превенција од болести
  • Овозможува психо – социјална помош и грижа

Претходно, тим од експерти ја подготви програмата за обука која опфаќа 4 модули, а подготвен е и прирачник за обука на негователи/-ки на стари и немоќни лица. Програмата за обука, како и институцијата- Црвен крст на РМ, го заврши процесот на верификација во текот на август 2017.

Дополнително, во периодот август- септември 2017 година локалниот проектен тим ги реализираше теренските посети и интервјуа со потенцијални кандидати – 80 стари и немоќни лица кои ќе бидат посетувани како дел од практичната обука секој работен ден во домашни услови во текот на октомври и ноември 2017.

Во текот на спроведувањето на обуката, вклучените кандидатки имаат и индивидуални сесии со психолог, со цел развивање на комуникациски вештини, позитивен пристап во животот, развивање на самодоверба, комуникациски техники, менаџмент со конфликти, позитивен пристап во комуникација, како и сесии за стрес менаџмент со акцент на работа со стари и немоќни лица.

Проектот „Креирање на можности за нови вработувања на жената“, е имплементиран од страна на Црвениот крст на РМ во партнерство  со Здружението Хуманост, Скопје и Австрискиот Црвен крст, финансиран од Европска Унија, во рамки на Оперативната програма за развој на човечките ресурси 2007-2013 (ИПА компонента 4).

 

< врати се назад